ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

12 Ιανουαρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την επιστροφή διαφόρων ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, προς διευκόλυνση των
δικαιούχων και προκειμένου να εφαρμοστεί με ενιαίο τρόπο η καταβολή
αναδρομικών παροχών στους δικαιούχους μετά το θάνατο των συνταξιούχων των
φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
α) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου κατά το
μήνα Δεκέμβριο του 2017 σε μέλη οικογένειας του θανόντος συνταξιούχου, οι
διαφορές ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης
καταβάλλονται είτε αυτόματα από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες, όταν μπορεί να
γίνει διασταύρωση των στοιχείων του θανόντος με τα στοιχεία των δικαιούχων
σύνταξης λόγω θανάτου, είτε με χειρόγραφη διαδικασία μετά από αίτηση του
δικαιούχου της σύνταξης λόγω θανάτου.
β) Εάν δεν καταβάλλεται σύνταξη κατά τα ανωτέρω, η επιστροφή κρατήσεων
υγειονομικής περίθαλψης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4501/2017, θα
γίνεται στους νόμιμους κληρονόμους του συνταξιούχου που απεβίωσε, είτε εξ
αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται στην υπηρεσία η ιδιότητα
του κληρονόμου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i) Στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη: πρόσφατο πιστοποιητικό
περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών,
πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από
όλους τους δικαιούχους).
ii) Στην περίπτωση που έχει δημοσιευτεί διαθήκη: αντίγραφο της διαθήκης,
πρόσφατα πιστοποιητικά περί μη προσβολής/αμφισβητήσεως του κληρονομικού
δικαιώματος και περί μη δημοσίευσης άλλης/νεότερης διαθήκης, πιστοποιητικό περί
μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους
δικαιούχους).
γ) Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η αίτηση για την απόδοση
των αναδρομικών θα υποβάλλεται είτε ξεχωριστά από τον καθένα είτε από έναν,
νόμιμα εξουσιοδοτημένο να ενεργήσει ως εκπρόσωπος των υπολοίπων.

Συνημμένα Αρχεία