Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

12 Ιανουαρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια α) από τις πλημμύρες της 26ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, β) από τις πλημμύρες της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄αρ. πρωτ: ΔΑΕΦΚ ΚΕ/854/Α325/14-11-
2017 – (ΑΔΑ.: 6ΔΨΚ465ΧΘΞ-ΒΟΖ) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών οριοθετήθηκαν περιοχές
και χορηγήθηκε στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε
κτίρια από θεομηνίες των Δήμων Χίου, Λέσβου και Σαμοθράκης.
Σε ότι αφορά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει εκδώσει την Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-1998,
(ΦΕΚ Β’ 272) κατ΄εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 8 παρ. 1 του
Ν.2256/1994, (ΦΕΚ Α΄196) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του αρ. 4 του
Ν.2556/1997, (ΦΕΚ Α΄270) όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις για τις αποδεδειγμένα πληγείσες
επιχειρήσεις , εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση
ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, προβλέπονται οι εξής
διευκολύνσεις:

 1. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου
  της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά των
  προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).
 2. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης
  από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς
  υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων
  προσαυξήσεων).
 3. Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  αρχής γενομένης από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο
  έληξε η εξάμήνη αναστολή.
  Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων
  και εφαρμογή των οδηγιών των Γενικών Εγγράφων Γ.Ε. Ε33/76/
  06-05-1998, Γ.Ε. Ε33/1134/01-07-2016 (τ. Ι.ΚΑ. – Ε.Τ.Α.Μ.) &
  ΔΙΕΣΦΜΜ/1033/1267173/25-9-2017 (Intranet ΕΦΚΑ ).

Συνημμένα Αρχεία