ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

7 Δεκεμβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης

Επικουρική Ασφάλιση των Καταστηματαρχών Κρεοπωλών και των λοιπών κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων του τ. Ε.Τ.Ε.Α.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις τα υπαγόμενα στην υποχρεωτική επικουρική
ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι:
α. Οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης
που εντάσσονται στο τ. Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
β. Όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα
ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν
υπάγονται για την εργασία – απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση
άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης, ή των
εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
Επιπλέον παρέχεται το δικαίωμα προαιρετικής υπαγωγής στα ακόλουθα πρόσωπα:
α. Ήδη προαιρετικά ασφαλισμένους των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής
ασφάλισης που εντάσσονται στο τ. Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
β. Ελεύθερους επαγγελματίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.
3655/2008 (Α58), καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΕΑΜ με το Π.Δ. 284/1992 (Α 145).
Έχοντας υπόψη τις προαναφερόμενες διατάξεις και ειδικότερα περί προαιρετικής
υπαγωγής των καταστηματαρχών κρεοπωλών, σας γνωρίζουμε ότι:
Από 1/1/2017 οι αυτοαπασχολούμενοι, ήδη ασφαλισμένοι του τ. Ε.Τ.Ε.Α.
καταστηματάρχες κρεοπώλες, που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν υποχρεωτικά στην
ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Ε.Α. δύνανται προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στο
Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Σημ.: Υπενθυμίζουμε ότι τα πρόσωπα που είχαν ξεκινήσει την επαγγελματική τους
δραστηριότητα ως καταστηματάρχες κρεοπώλες από 1/7/2012 και έπειτα, εξαιρούνταν από
την υποχρεωτική ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Για όλες τις κατηγορίες των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του τ.
Ε.Τ.Ε.Α. (Κρεοπώλες, Χημικοί, Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρολόγοι), από 1/1/2017
παύουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4225/2014, σύμφωνα με τις
οποίες αυτοί είχαν την υποχρέωση να δηλώνουν στην Α.Π.Δ. του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις
ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλλαν στο φορέα αυτό για λογαριασμό τους. Οι
ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου θα αναζητηθούν από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., μέσω
ειδοποιητηριών με διαδικασία που θα υλοποιήσει το ΕΤΕΑΕΠ σε συνεργασία με ανάδοχο
για την οποία θα δοθούν σχετικές οδηγίες.
Ως εκ τούτου οι υπηρεσίες Εσόδων των Υποκ/των Μισθωτών ΕΦΚΑ πρέπει να
αναζητήσουν τους αυτοαπασχολούμενους που είχαν απογραφεί στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως
εργοδότες ειδικών κατηγοριών ασφάλισης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε/40/16/17-1-2014
Γενικού Εγγράφου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και να θέσουν τους αντίστοιχους ΑΜΕ σε κατάσταση
οριστικής διακοπής με ημερομηνία διακοπής 31/12/2016.

Συνημμένα Αρχεία