ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

30 Νοεμβρίου 2017 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4501/2017

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 4501/2017 (ΦΕΚ 178 τ. Α’)
«Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις», στην οποία ορίζεται ότι τα
ποσά που παρακρατήθηκαν, για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης
των συνταξιούχων, από τις συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το διάστημα από
01/01/2012 έως 30/06/2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού
μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των
ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011
(Α’ 226), 4051/2012 (Α’ 40) και 4093/2012 (Α’ 222) και της Κ.Υ.Α. 476/2012 (Β’
499) επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Η επιστροφή θα καταβληθεί με τη
σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017.

Επίσης, σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.55441/2985/23-11-
2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.,
σύμφωνα με το οποίο στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων που δικαιούνται
διαφορές ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης κατά το
ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα ποσά αυτά αποδίδονται στους νόμιμους
κληρονόμους, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στις κατά τόπους αρμόδιες
υπηρεσίες πληρωμής/εκκαθάρισης συντάξεων, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την πιστοποίηση του κληρονομικού δικαιώματος λαμβάνοντας
υπόψη τις οδηγίες που έχουν δοθεί και εφαρμόζονται από τους ενταχθέντες στον
ΕΦΚΑ φορείς (Γ.Ε. Γ31/8/17-2-2014 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις συνταξιούχων των οποίων η σύνταξη μηνός
Δεκεμβρίου 2017 δεν καταβλήθηκε είτε για το λόγο ότι η καταβολή σύνταξης
βρισκόταν σε αναστολή είτε επειδή έληξε το δικαίωμα σε σύνταξη (π.χ. αναπηρίας)
και εκκρεμεί αίτημα παράτασης ή επαναχορήγησης σύνταξης και με την προϋπόθεση
ότι υπάρχει δικαίωμα σε επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ
υγειονομικής περίθαλψης από τις συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το διάστημα
από 01/01/2012 έως 30/06/2016, τα δικαιούμενα ποσά θα χορηγηθούν από τις
υπηρεσίες πληρωμής/εκκαθάρισης συντάξεων μετά από αίτηση των συνταξιούχων.
Ευνόητο είναι ότι, για τις περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης που
βρίσκονται σε εκκρεμότητα και των οποίων η πληρωμή της σύνταξης θα ξεκινήσει
από τον Ιανουάριο 2018 και μετά, εφόσον η έναρξη συνταξιοδότησης ανατρέχει σε
χρονικό διάστημα έως 30/06/2016, ο υπολογισμός των ποσών που θα
παρακρατηθούν για εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για το ανωτέρω
διάστημα θα υπολογιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα δικαιούμενα ποσά θα
καταβληθούν με τη χορήγηση των αναδρομικών ποσών συντάξεων κατά την πρώτη
πληρωμή/εκκαθάριση της σύνταξης.
Επισημαίνεται ότι, δεν υφίσταται θέμα επιστροφής διαφοράς ποσών στις
περιπτώσεις συντάξεων που δεν είχαν υποστεί τις μειώσεις των προαναφερόμενων
διατάξεων λόγω ρητής εξαίρεσής τους στη νομοθεσία, στις περιπτώσεις για τις οποίες
επεστράφησαν στους δικαιούχους ποσά εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης που
είχαν αχρεωστήτως παρακρατηθεί (π.χ., λόγω εξαίρεσης από την κράτηση σε
διπλοσυνταξιούχους ή σε εργαζόμενους συνταξιούχους), εκείνες για τις οποίες ο
υπολογισμός της εισφοράς κλάδου ασθένειας γινόταν επί ποσού από το οποίο είχαν
ήδη αφαιρεθεί τα ποσά που αντιστοιχούν στις μειώσεις των ανωτέρω διατάξεων
καθώς και για τις περιπτώσεις που έχει ήδη επιστραφεί διαφορά ποσών εισφοράς
υγειονομικής περίθαλψης με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ., απόφαση ΤΔΕ κλπ).

Συνημμένα Αρχεία