ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

30 Νοεμβρίου 2017 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών & ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές της Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και επλήγησαν

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν
δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης εξέδωσε την Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-1998, ΦΕΚ 272Β/18-3-1998
κατ΄εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 8 παρ. 1 του Ν.2256/1994 (ΦΕΚ
Α΄196) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του αρ. 4 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ
Α΄270) όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, για τις αποδεδειγμένα
πληγείσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν
επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που
πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα
έχουν υποστεί ζημιές, προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ότι αφορά την
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης:

 1. Κεφαλαιοποίηση, των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του
  προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα, ασφαλιστικών εισφορών
  (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών
  επιβαρύνσεων).
 2. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης
  από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς
  υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων
  προσαυξήσεων).
 3. Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  αρχής γενομένης από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο
  έληξε η εξάμηνη αναστολή.
  Επίσης με τις με αριθμ. 8093/15-11-2017 (ΑΔΑ : 65ΡΣ465ΧΘ7-Ξ3Γ) &
  8120/15-11-2017 (ΑΔΑ : 7Κ0Φ465ΧΘ7-Φ2Ο) – ΠΟΛ : 1177/2017, (ΦΕΚ Β’
  4051/20-11-2017), αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
  έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, εξαιτίας
  των έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που
  εκδηλώθηκαν στις 15/11/2017, οι αναφερόμενες στο θέμα περιοχές.
  Ως εκ τούτου, για λόγους χρηστής Διοίκησης, παρέχεται η
  δυνατότητα στους εργοδότες Κοινών επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών
  έργων που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις
  παραπάνω πληγείσες περιοχές να υποβάλουν τις Α.Π.Δ. μισθολογικής
  περιόδου Οκτωβρίου 2017, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής
  λήγει στις 30/11/2017, με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα
  ελέγχου της έδρας του εργοδότη και απογραφής του οικοδομοτεχνικού
  έργου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων (ΠΕΠΕΕ), εφόσον αυτές υποβληθούν
  έως 29/12/2017, ημέρα Παρασκευή.

Συνημμένα Αρχεία