ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

30 Αυγούστου 2017 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Oριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄αρ. πρωτ: ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18-07-2017
(ΑΔΑ:6ΖΩΡ465ΧΘΞ-2ΒΒ) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών οριοθετήθηκαν περιοχές και
χορηγήθηκε στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Σε ότι αφορά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει εκδώσει την Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-1998,
ΦΕΚ 272Β/18-3-1998 κατ΄εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 8 παρ. 1 του Ν
.2556/1994 (ΦΕΚ Α΄196) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του αρ. 4 του
Ν.2556/97 (ΦΕΚ Α΄270) όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις για τις αποδεδειγμένα πληγείσες
επιχειρήσεις , εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση
ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, προβλέπονται οι εξής
διευκολύνσεις:

 1. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου
  της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά των
  προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).
 2. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης
  από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς
  υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων
  προσαυξήσεων).
 3. Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  αρχής γενομένης από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο
  έληξε η εξάμήνη αναστολή.

Συνημμένα Αρχεία