ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1 Αυγούστου 2017 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης

Καταβολή Δωροσήμου Β’ Τετραμήνου 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο
διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα :
Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού
Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων».
Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών.

 1. ΓΕΝΙΚΑ
  1.1 Αποστολή Καταστάσεων
  Για την καταβολή Δωροσήμου εκτυπώνονται και αποστέλλονται από την Διεύθυνση
  Ασφάλισης – Τμήμα Μητρώων :
  Αναλυτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή γίνεται
  από το Υποκατάστημα Μισθωτών . •
  • Αναλυτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή γίνεται
  μέσω τραπεζών.
  • Έκτακτες καταστάσεις χειρόγραφης πληρωμής δωροσήμου, που αποστέλλονται μετά την
  ημ/νία έναρξης πληρωμής Δωροσήμου για εργατοτεχνίτες οικοδόμους των οποίων η
  πίστωση των υπαρκτών λογ/σμών απορρίφθηκε από τις τράπεζες για οποιονδήποτε λόγο.
  • Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου ανά Περιφερειακό Υποκ/μα
  Μισθωτών.
  • Επιπροσθέτως αποστέλλεται αναλυτική κατάσταση οικοδόμων κατά Υποκ/μα Μισθωτών
  με ποσά δωροσήμου που η καταβολή τους δεν είναι δυνατή λόγω παραγραφής. Η εν λόγω
  κατάσταση αποστέλλεται κατά την πληρωμή Δώρου Πάσχα (Δωρόσημο Α΄ τετραμήνου)
  και περιλαμβάνει ποσά για τις περιπτώσεις που έχει παρέλθει πενταετία από την πρώτη
  του επομένου έτους της έκδοσης εντολής πληρωμής.
  1.2 Δικαιολογητικά
  Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι όταν προσέρχονται στο Υποκατάστημα για την πληρωμή σ΄
  αυτούς του Δωροσήμου θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή
  διαβατήριο και επιπροσθέτως:
  • Για τους απογραφέντες μέχρι 03/02/2002 ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης
  ή Απόσπασμα Λογ/μου Ασφ/νου.
  • Για τους απογραφέντες από 04/02/2002 και μετά Βεβαίωση Απογραφής Ασφ/νου ή
  Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφ/νου.
  1.3 Διαχείριση περιπτώσεων για πληρωμή δωροσήμου με χειρόγραφη διαδικασία.
  Σε όσες περιπτώσεις η καταβολή Δωροσήμου γίνει με την χειρόγραφη διαδικασία με Υ.Σ
  (απορριφθέντες λογ/μοί από τράπεζες) θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που
  περιγράφεται στο Γενικό Έγγραφο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/110/22-07-2002.
  Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου καταβολής του Δωροσήμου τα Υποκαταστήματα
  Μισθωτών του ΕΦΚΑ αποστέλλουν στη Διεύθυνση Ασφάλισης – Τμήμα Μητρώων
  καταστάσεις με τους ασφ/νους που πληρώθηκαν χειρόγραφα (καταστάσεις προκαταβολών).
  Η ενημέρωση είναι απαραίτητη προκειμένου τα ποσά που καταβλήθηκαν να
  μην υπολογισθούν στο Δωρόσημο της επόμενης χρονικής περιόδου.
  Για τον έγκαιρο υπολογισμό του επόμενου Δωροσήμου (Γ’ Τετραμήνου 2017)
  παρακαλούμε όπως με ευθύνη των Προϊσταμένων Τμημάτων οι καταστάσεις αυτές να
  αποσταλλούν στη Διεύθυνση Ασφάλισης – Τμήμα Μητρώων το αργότερο έως
  15/09/2017.
  Σε όσες περιπτώσεις παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επόμενου έτους της έκδοσης
  εντολής πληρωμής το αντίστοιχο ποσό παραγράφεται και δεν συμπεριλαμβάνεται σε επόμενο
  Δωρόσημο.
 2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
  2.1. Αποστολή Καταστάσεων με τους Οικοδόμους κάθε Υποκαταστήματος
  Μισθωτών που θα πληρωθούν το Δωρόσημο μέσω πίστωσης των τραπεζικών
  τους λογαριασμών.
  Για τους οικοδόμους κάθε Υποκαταστήματος που εντάχθηκαν στον εν λόγω τρόπο
  καταβολής Δωροσήμου, εκτυπώνεται και αποστέλλεται «Ενημερωτική Κατάσταση Πληρωμής
  Δωροσήμου μέσω Τραπεζών», η οποία περιέχει: τον Α.Μ.Α. οικοδόμου, το Επώνυμο και το
  Όνομά του, το Όνομα πατρός, το συνολικό ποσό πληρωμής (ακαθάριστο), τις κρατήσεις, το
  καθαρό ποσό (πληρωτέο), το συγκεκριμένο τετράμηνο και συμπληρωματικά την τράπεζα στην
  οποία έγινε η πίστωση του Δωροσήμου και τον αριθμό του λογαριασμού.

2.2. Διαχείριση Καταβολής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων που η πίστωση
των υπαρκτών Λογαριασμών τους απορρίφθηκε για οποιονδήποτε λόγο από τις
Τράπεζες όταν στάλθηκε το οριστικό αρχείο των δικαιούχων.
Το αρχείο με τα στοιχεία των οικοδόμων στους οποίους θα καταβληθεί το Δωρόσημο
μέσω πίστωσης των Τραπεζικών τους Λογαριασμών στάλθηκε αρχικά για έλεγχο στις Τράπεζες
προκειμένου να εντοπιστούν οι απορριπτόμενες για οποιοδήποτε λόγο περιπτώσεις και οι
δικαιούχοι οικοδόμοι να προφτάσουν να συμπεριληφθούν στις αποστελλόμενες καταστάσεις για
να πληρωθούν από τα Υποκαταστήματα.

Δεν αποκλείεται ωστόσο στο τελικό αρχείο που προέκυψε μετά τις απορρίψεις των
Τραπεζών κατά τη διαδικασία του ελέγχου, να περιλαμβάνονται οικοδόμοι (εκτιμάται ότι θα
είναι ελάχιστες περιπτώσεις αν όχι καμία) που έκλεισαν το λογαριασμό τους στο διάστημα που
μεσολάβησε μεταξύ του χρόνου ελέγχου του δοκιμαστικού αρχείου και του οριστικού. Οι
περιπτώσεις αυτές θα συμπεριληφθούν σε έκτακτες καταστάσεις που θα εκτυπωθούν και θα
σας αποσταλούν μετά την ημερομηνία έναρξης πληρωμής του Δωροσήμου από τα
Υποκαταστήματα.
Η διαχείριση της καταβολής Δωροσήμου αυτών των περιπτώσεων θα γίνει με τη
διαδικασία που ορίζεται στο Γ.Ε. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/110/22-7-02.
Για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει πριν την πληρωμή του δωροσήμου να προσκομίζει ο
ενδιαφερόμενος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε να καταχωρείται στο Μητρώο
Ασφαλισμένων ο σωστός Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και να
πραγματοποιείται η επικαιροποίηση των στοιχείων του.

 1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ.
  Η καταβολή Δωροσήμου στους προαναφερόμενους οικοδόμους θα διενεργηθεί μέσω του
  συστήματος, στο οποίο αφού καταχωρηθεί ο Α.Μ.Α. του οικοδόμου, εκτυπώνεται το
  Ενημερωτικό Σημείωμα εις διπλούν.
  Στο Ενημερωτικό Σημείωμα εκτυπώνεται, πέραν των γνωστών στοιχείων (στοιχεία
  δικαιούχου – επωνυμία εργοδότη – Α.Μ.Ο.Ε. – χρονική περίοδος απασχόλησης – ημέρες –
  αποδοχές – ποσό Δωροσήμου) και ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
  εφόσον αυτός είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ασφαλισμένων.
  Σε περίπτωση που ο αριθμός δεν εκτυπωθεί ή αυτός που εκτυπώνεται διαφέρει απ΄ αυτόν
  που αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο του δικαιούχου οικοδόμου, ο εκδότης
  καταχωρεί τον ελλείποντα ή ορθό. Το Ενημερωτικό Σημείωμα υπογράφεται από τον εκδότη και
  παραδίδεται στον δικαιούχο οικοδόμο.
  Απόδειξη πληρωμής Δωροσήμου εκδίδεται από το Ταμείο στο οποίο παραδίδεται το ένα
  αντίγραφο του Ενημερωτικού Σημειώματος από τον δικαιούχο οικοδόμο.
  Στα Υποκ/τα θα σταλεί «Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δωροσήμου Οικοδόμων» την
  οποία θα πρέπει να φυλάσσει ο Προϊστάμενος του Τμήματος.
  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  • Οι πάσης φύσεως προκαταβολές Δωροσήμου με την χειρόγραφη διαδικασία
  (χειρόγραφο Υ.Σ.) καταχωρούνται στις «καταστάσεις προκαταβολών» οι οποίες
  αποστέλλονται άμεσα μετά τη λήξη του Δωροσήμου στη Διεύθυνση Ασφάλισης – Τμήμα
  Μητρώων.
  • Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα που εκδίδονται απαριθμούνται σε ετήσια βάση και η/οι
  αντίστοιχη/χες Καταστάσεις Πληρωμής Δωροσήμου κλασάρονται σε ειδικά κλασέρ, με σχετική
  ένδειξη και φυλάσσονται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος.
  • Οι συνάδελφοι των Υποκ/των που θα απασχοληθούν στην καταβολή Δωροσήμου
  μέσω του Ο.Π.Σ. – τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., παρακαλούνται να συμβουλεύονται το εγχειρίδιο
  βημάτων διαδικασιών που τους χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών
  προγραμμάτων.
 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 7/8/2017 μέχρι 21/8/2017 κατά
  τις ημερομηνίες 7, 8, 9, 17 & 21/8/2017 εντός του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των
  Υποκ/των .
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
  5.1 Όλα τα Υποκαταστήματα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο, τους
  ενδιαφερόμενους για τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής του Δωροσήμου.
  5.2 Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 40 του Νόμου 3863/2010 η καταβολή
  παροχών σε είδος και χρήμα των ασφαλισμένων γίνεται πλέον με την διαδικασία πίστωσης
  ατομικών τραπεζικών λογαριασμών . Οι ίδιοι τραπεζικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων
  χρησιμοποιούνται και για την καταβολή αδειοδωροσήμου (Εγκ. 11/2011).

Συνημμένα Αρχεία