ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

12 Ιουνίου 2017 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης

Διευκρινίσεις σχετικά με τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α΄ για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους Τρίτων Χωρών

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, προϋπόθεση της αναγνώρισης είναι η
χορήγηση βεβαίωσης τύπου Α΄ με ρητή αναφορά ως Κατηγορία Άδειας:
«Εξαιρετικοί Λόγοι (Γ.1.3) ή (Γ.1.4) Μισθωτή εργασία και παροχή
υπηρεσιών ή έργου – 1010»
Σύμφωνα με νέες οδηγίες και το υπ΄αριθμ. 17560/15-5-2017 έγγραφο του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για την χορήγηση άδειας διαμονής
για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών, θα χορηγείται Βεβαίωση
κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 7
του άρθρου 8 του Ν.4251/2014, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:
(α) ως προς τη διάταξη βάσει της οποίας χορηγείται η βεβαίωση θα
αναγράφεται η ένδειξη «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ» και
(β) ως προς τη πρόσβαση που παρέχεται στην εργασία θα αναγράφεται η
ένδειξη «ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» ή «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΡΑΣΤ.» και
όχι πλέον η ένδειξη ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΥΠΟΥ (Γ.1.3) ή (Γ.1.4.).
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. οικ.43366/29-9-2016
Κοινή Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αριθμ. 51738/2014
(2947 Β΄) κοινής υπουργικής για το χρονικό διάστημα από 1.10.2016 έως
30.9.2017.

Συνημμένα Αρχεία