ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

9 Μαΐου 2017 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης

Παροχή οδηγιών σχετικά με την «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα» των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4452/2017 και τη χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄127/13-7-2016), δόθηκε η
δυνατότητα στους υπαλλήλους του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., να αναγνωρίσουν
προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα.
Με το παρόν, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του
Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄ 17/15-2-17) και την με αριθ. πρωτ. 35527/Ε2/3-3-2017
εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με
την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, σας γνωρίζουμε ότι
εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί από τους ενταχθέντες στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορείς για θέματα αρμοδιότητας έκδοσης, προϋποθέσεις και τύπο βεβαίωσης,
με την τροποποίηση αναφοράς των νέων διατάξεων στις χορηγούμενες βεβαιώσεις.
Μετά τα ανωτέρω ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία
ασφαλιστέα σε ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, να απευθύνονται στις κατά
περίπτωση Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης.

Συνημμένα Αρχεία