Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

12 Νοεμβρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Με το παρόν έγγραφο, σας κοινοποιούμε το Παράρτημα ΙΙΙ «Κωδικοί e-ΕΦΚΑ στο IR»
της Εγκυκλίου 39/05-07-2021 της υπηρεσίας μας, με επικαιροποιημένα τα στοιχεία
των Δομών του e-ΕΦΚΑ (επωνυμίες και κωδικοί) όπως ισχύουν από τις 14/11/2021
στο Αποθετήριο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης – Institution Repository (IR). Τα εν
λόγω στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες του Φορέα
μας κατά την συμπλήρωση των Φορητών εγγράφων κατ΄ εφαρμογή των
Κανονισμών (ΕΚ) 883/04 και 987/09 αρμοδιότητας του e-ΕΦΚΑ

Σας ενημερώνουμε, επιπλέον, ότι απενεργοποιήθηκαν, με την ένδειξη «Μη ενεργό»
στην ενότητα «Βασικές πληροφορίες – Κατάσταση» οι κωδικοί των δομών του e-ΕΦΚΑ
οι οποίες έπαψαν να λειτουργούν είτε λόγω έναρξης λειτουργίας των Τοπικών
Διευθύνσεων του ανωτέρω Πίνακα είτε λόγω συγχώνευσής τους στην προϋπάρχουσα
δομή (Υποκαταστήματα Μισθωτών).