Γενικό Έγγραφο 270762-Σ.87724-15/07/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 270762-Σ.87724-15/07/2021

15 Ιουλίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αίτησης – Δήλωσης παράλληλης μισθωτής απασχόλησης

Με τις διατάξεις του αρθρ. 35 του ν.4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και Ψηφιακός
μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», προβλέπεται αποσύνδεση των εισφορών
μη μισθωτών ασφαλισμένων από το δηλωθέν εισόδημα και ο προσδιορισμός τους με βάση
ασφαλιστικές κατηγορίες, με έναρξη ισχύος από 01.01.2020.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του αρθρ. 32 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι για τον προσδιορισμό της
μηνιαίας εισφοράς στις περιπτώσεις μη μισθωτών ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση,
λαμβάνονται υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και
καταβάλλεται, εφόσον προκύπτει, η διαφορά από την κατώτατη, κατά περίπτωση, προβλεπόμενη
εισφορά ή την εισφορά τυχόν ανώτερης επιλεγείσας κατηγορίας.
Mε την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων ορίζεται – μεταξύ άλλων – η διαδικασία προσδιορισμού, εκκαθάρισης και καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών.
Ειδικότερα ,με την διάταξη της παρ.5 του άρθρου 2 της σχετικής ΥΑ, προβλέπεται, μέχρι τη λήψη
των μηνιαίων εισφορών μισθωτής απασχόλησης ανά κλάδο ασφάλισης, η αναστολή έκδοσης
ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών.
Για την αναστολή λαμβάνεται υπόψη η αίτηση-δήλωση του ασφαλισμένου η οποία υποβάλλεται
μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e- ΕΦΚΑ.
Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία νέα διαδικτυακή υπηρεσία με την
οποία παρέχεται η δυνατότητα υποβολής, της προβλεπόμενης από την Υ.Α, αίτησης –
δήλωσης παράλληλης μισθωτής απασχόλησης και παρέχονται οδηγίες για το πεδίο εφαρμογής,
τη χρήση και λειτουργικότητα της υπηρεσίας καθώς και τις παραμετροποιήσεις της εφαρμογής
«Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών» για την υποστήριξη της διαδικασίας.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε ενεργούς μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Ελ. Επαγγελματίες,
Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες) που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν
παράλληλα ως μισθωτοί.
ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αίτηση – δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης»
Η νέα υπηρεσία , παρέχει την δυνατότητα στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, να
υποβάλλουν αίτηση – δήλωση περί παράλληλης μισθωτής απασχόλησης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
που τηρούνται στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).


Η Υπηρεσία παρέχει τις πιο κάτω λειτουργικότητες:
 Ανάκλησης στοιχείων ασφαλισμένου,
 Απεικόνισης του τρέχοντος έτους, με αντίστοιχη επισήμανση, ανά μήνα, της παράλληλης ή
μη μισθωτής απασχόλησης σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ή τις δηλώσεις του
ασφαλισμένου,
 Υποβολής δήλωσης παράλληλης ή μη μισθωτής απασχόλησης,
 Χορήγησης οδηγιών χρήσης και μηνυμάτων κατεύθυνσης,
 Καταχώρησης και αποθήκευσης της αίτησης – δήλωσης του ασφαλισμένου,
 Χορήγησης αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Στον Ατομικό Λογαριασμό Μη Μισθωτού Ασφαλισμένου, στην υπηρεσία «Εισφορές Μη Μισθωτών
e-ΕΦΚΑ», μετά την ταυτοποίηση με χρήση κωδικών Taxis Net και ΑΜΚΑ, ο χρήστης ακολουθεί την
διαδρομή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» -> «Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης» -> «Αίτηση –
Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης».
Η φόρμα της υπηρεσίας περιλαμβάνει δύο ενότητες:
«Ταυτοτικά Στοιχεία»
Εμφανίζονται προ-συμπληρωμένα τα στοιχεία του ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα,
Όνομα Πατρός και Όνομα Μητρός), όπως τηρούνται στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ.
«Πίνακας εμφάνισης και μεταβολής δήλωσης μισθωτής απασχόλησης ανά μήνα»
Εμφανίζεται πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται οι μήνες του τρέχοντος έτους και πεδίο επιλογής
«Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης», για κάθε μήνα ξεχωριστά, με συμπληρωμένη ή μη
την ένδειξη για μισθωτή απασχόληση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ή τις δηλώσεις του
ασφαλισμένου.
Στα πλαίσια της υπηρεσίας οι ενεργοί ασφαλισμένοι:

 1. Μπορούν να δηλώσουν τους μήνες που έχουν παράλληλη μισθωτή απασχόληση (), ή
  αντίστοιχα τους μήνες που απασχολούνται αποκλειστικά ως μη μισθωτοί επιλέγοντας ().
  Επισημαίνεται ότι:
   Η δήλωση, περί παράλληλης μισθωτής απασχόλησης αφορά τον τρέχοντα μήνα και ισχύει
  έως την υποβολή νεότερης αίτησης-δήλωσης η οποία θα μεταβάλει την κατάσταση από τον
  μήνα υποβολής της και μετέπειτα.
   Η υποβολή νέας αίτησης – δήλωσης περί παράλληλης μισθωτής απασχόλησης, εντός του
  ίδιου μήνα, ακυρώνει κάθε προηγούμενη αίτηση, του ίδιου μήνα.
   Η Υπηρεσία δρομολογεί τη λήψη στοιχείων εισφορών ανά κλάδο από μισθωτή απασχόληση,
  μέσω διαλειτουργίας, σε μηνιαία βάση. Για περιόδους που έχουν ληφθεί οικονομικά στοιχεία,
  δε γίνονται δεκτές δηλώσεις.
   Το αίτημα απορρίπτεται αν υποβληθεί από μη ενεργό ασφαλισμένο.
  2 Λαμβάνουν ενημέρωση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας με σχετικό μήνυμα,
  αποκτώντας παράλληλα αριθμό πρωτοκόλλου που αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα (ID
  συστήματος).
  Παράδειγμα:
  Ασφαλισμένος με έναρξη μη μισθωτής δραστηριότητας από 01/10/2020, τον Ιουλίου 2021
  προσλαμβάνεται ως μισθωτός.
  Εντός του ίδιου μήνα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση δηλώνοντας την παράλληλη
  μισθωτή του απασχόληση.
  Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης, για τον Ιούλιο 2021 και για κάθε επόμενο μήνα
  αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών.
  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος διακόψει την μισθωτή του απασχόληση τον Οκτώβριο
  2021, πρέπει να υποβάλλει αντίστοιχα ηλεκτρονική αίτηση δηλώνοντας τον μήνα που
  απασχολείται αποκλειστικά ως μη μισθωτός.
  Δηλαδή, σε περίπτωση διακοπής μισθωτής απασχόλησης την 15/10/2021 (ή οποιαδήποτε μέρα
  του Οκτωβρίου 2021), πρέπει να δηλωθεί ο Νοέμβριος 2021 χωρίς παράλληλη μισθωτή
  απασχόληση. Ως εκ τούτου για το μήνα Νοέμβριο και για κάθε επόμενο μήνα θα επανεκδίδονται
  ειδοποιητήρια πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών.
  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΕΣΟΔΑ»
  Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της υποβολής της δήλωσης περί
  παράλληλης ή μη μισθωτής απασχόλησης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, παρέχεται η
  αντίστοιχη δυνατότητα στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες.
  Για το σκοπό αυτό παραμετροποιήθηκε η μηχανογραφική εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα Μη
  Μισθωτών» e- ΕΦΚΑ, και πλέον δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες του συστήματος να
  καταχωρούν/τροποποιούν το διάστημα παράλληλης μισθωτής απασχόλησης, μέσω της οθόνης
  «Διαστήματα παράλληλης μισθωτής απασχόλησης».
  Ειδικότερα:
 2. Για το έτος 2021 έχουν δημιουργηθεί διαστήματα μισθωτής απασχόλησης.
 3. Επιλέγοντας συγκεκριμένη εγγραφή, με την επιλογή «F9», αναδύεται παράθυρο στο οποίο
  εμφανίζονται – ανά μήνα – η πηγή προέλευσης της πληροφορίας περί παράλληλης μισθωτής
  απασχόλησης.
  Οι χρήστες μπορούν να μεταβάλουν, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου και εξέταση
  σχετικών δικαιολογητικών (πρόσληψη, απόλυση, οριστικοποιημένες ΑΠΔ κλπ.), το διάστημα της
  μισθωτής απασχόλησης από 01/01/2021, για κάθε μήνα.
  Παράδειγμα
  Για τον ασφαλισμένο του παραδείγματος, ενημερώνεται η μηχανογραφική εφαρμογή
  «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών» και ειδικότερα η οθόνη που αφορά το «Διάστημα
  παράλληλης μισθωτής απασχόλησης», με έναρξη του διαστήματος περί παράλληλης μισθωτής
  απασχόλησης από 01/07/2021 (1η αίτηση – δήλωση περί παράλληλης μισθωτής απασχόλησης)
  χωρίς λήξη διαστήματος.
  Μετά την υποβολή της 2ης αίτησης- δήλωσης του ασφαλισμένου (11/2021), ενημερώνεται η
  λήξη του διαστήματος μισθωτής απασχόλησης την 31/10/2021.
  ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
 4. Αιτήσεις – δηλώσεις εκάστου μηνός λαμβάνονται υπόψη, κατά την μηνιαία μηχανογραφική
  επεξεργασία για την έκδοση των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να αναστέλλονται ή
  να εκδίδονται, κατά περίπτωση, ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτού.
 5. Κατά την πρώτη εφαρμογή και έως την Τρίτη 31η Αυγούστου 2021, παρέχεται
  δυνατότητα υποβολής αίτησης – δήλωσης περί παράλληλης ή μη μισθωτής απασχόλησης, για
  τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως Ιούνιο 2021.
  Επισυνάπτουμε – προς ενημέρωσή σας – εγχειρίδιο χρήσης για τους ασφαλισμένους της νέας
  Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Δήλωση Παράλληλης Μισθωτής Απασχόλησης».