Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

16 Μαρτίου 2017 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκ. 17/2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την έκδοση της Γνωμοδότησης του ΝΣΚ με αριθμ. 328/2016

Με την 328/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε δεκτή από τον
Διοικητή του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δόθηκε ερμηνεία στην διάταξη του άρθρου 61 του Ν.
4277/14.
Έχοντας υπόψη την ερμηνεία αυτή, η οποία συντάσσεται με τις οδηγίες της
Εγκ. 17/2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως προς τον χειρισμό των συνταξιοδοτικών
υποθέσεων, διευκρινίζουμε επιπλέον τα εξής : το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 61
του Ν. 4277/14, αφορά (επί λέξει)’’ α) τόσον τους εργαζομένους ο ασφαλιστικός
δεσμός των οποίων με το ΤΣΕΑΠΓΣΟ ήτο ενεργός στις 31/7/2007 όσον και β)
τους εργαζομένους οι οποίοι βα) είχον ενεργόν ασφαλιστικόν δεσμόν με το
ΤΣΕΑΠΓΣΟ οποτεδήποτε προ της 31/7/2007 αλλά ββ) δεν είχον ενεργόν
ασφαλιστικόν δεσμόν με το ΤΣΕΑΠΓΣΟ στις 31/7/2007.’’ Επομένως, τυχόν
απασχόληση με ασφάλιση σε άλλο φορέα ή άσκηση άλλου επαγγέλματος
κατά τα ενδιάμεσα διαστήματα (τόσο πριν την 1/8/2007 όσο και μετά την
1/8/2007), δεν οδηγεί σε απώλεια του ασφαλιστικού δεσμού τους με το τ.
ΤΣΕΑΠΓΣΟ(βλ. και συμπέρασμα γνωμοδότησης), αρκεί η τελευταία
απασχόληση μετά την 1/8/07 και πριν την υποβολή του συνταξιοδοτικού
αιτήματος να είναι και πάλι σε συνεταιριστική οργάνωση. Στις περιπτώσεις
αυτές οι ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις
του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ και η έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων της σύνταξης
είναι η 1/8/2014 (ημερ. δημοσίευσης του Ν. 4277/14), όπως ορίζεται στην Εγκ. τ.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 17/16.

Α. Με τις καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, συνταξιοδοτούνται ( εφ
όσον πληρούνται και οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις και ηλικία
σύμφωνα με το καταστατικό):

 1. Ασφαλισμένοι οι οποίοι κατά την 1/8/2007 βρέθηκαν απασχολούμενοι σε
  συνεταιριστικές οργανώσεις και μέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού
  αιτήματος δεν άλλαξαν επαγγελματικό προσανατολισμό ή φορέα
  ασφάλισης.
 2. Ασφαλισμένοι οι οποίοι κατά την 1/8/2007, δεν βρέθηκαν απασχολούμενοι
  σε συνεταιριστικές οργανώσεις, όμως μέχρι την 31/7/2007, είχαν
  πραγματοποιήσει 500 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε στο τ.
  ΤΣΕΑΠΓΣΟ και μετά την 1/8/2007 είχαν τελευταία απασχόληση σε
  συνεταιριστική οργάνωση, ανεξάρτητα από την διάρκειά της και
  ανεξάρτητα από τυχόν ασφάλιση σε άλλη απασχόληση ή φορέα
  κατά τα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα. Στις περιπτώσεις αυτές
  επομένως, η άσκηση άλλου επαγγέλματος ή απασχόληση με
  ασφάλιση σε άλλο φορέα κατά τα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα
  (τόσο πριν την 1/8/07 όσο και μετά την 1/8/07), δεν οδηγεί σε
  απώλεια του ασφαλιστικού δεσμού με το τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, αρκεί η
  τελευταία απασχόληση του ασφαλισμένου να είναι και πάλι σε
  συνεταιριστική οργάνωση.
  Στις παραπάνω περιπτώσεις, τα οικονομικά αποτελέσματα της σύνταξης,
  αρχίζουν από 1/8/2014 και εφεξής. Β. Δεν υπάγονται στις καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ :
 3. Ασφαλισμένοι οι οποίοι ανεξάρτητα από την ασφάλισή τους στο τ.
  ΤΣΕΑΠΓΣΟ κατά διαστήματα, κατά την 1/8/2007 δεν βρέθηκαν
  απασχολούμενοι σε συνεταιριστικές οργανώσεις και η τελευταία
  απασχόλησή τους ήταν εκτός συνεταιριστικών οργανώσεων ,
  ανεξάρτητα από τη διάρκειά της απασχόλησης αυτής.
 4. Ασφαλισμένοι οι οποίοι αν και βρέθηκαν απασχολούμενοι την 1/8/2007 σε
  συνεταιριστικές οργανώσεις, η τελευταία απασχόλησή τους μετά την
  1/8/2007 ήταν εκτός συνεταιριστικών οργανώσεων (με αποτέλεσμα
  την απώλεια του ασφαλιστικού τους δεσμού με το τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ)
  ανεξάρτητα από την διάρκεια της απασχόλησης αυτής.
  Στις περιπτώσεις αυτές (Β), τελευταίος φορέας ασφάλισης θεωρείται το
  τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επομένως η κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα
  γίνει σύμφωνα με την νομοθεσία του. Στην περίπτωση που εμπλέκονται
  και άλλοι φορείς ασφάλισης ( ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κλπ) εκτός τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ.
  ΤΣΕΑΠΓΣΟ, θα τηρείται η νομοθεσία περί διαδοχικής ασφάλισης.
  Υπενθυμίζουμε, ότι ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  και Εντασσόμενο Ταμείο, θεωρείται ενιαίος (Εγκ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 64/2008 ).
  Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 5. Οι ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών σχετικά με τις εκκρεμείς
  συνταξιοδοτικές περιπτώσεις , περιγράφονται στο Κεφ. 5 περ. Α και Β
  παρ. 1 , 2 και 3 της Εγκ. 17/2016 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 6. Οι εκκρεμείς συνταξιοδοτικές περιπτώσεις σε κάθε στάδιο της διοικητικής
  διαδικασίας (Τμήμα Απονομών συντάξεων, ΤΔΕ) , θα αντιμετωπιστούν
  σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες .
 7. Εάν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων από
  το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο και αφορά θέματα που είχαν
  αποσαφηνιστεί και επιλυθεί με τις οδηγίες της Εγκ. 17/2016 και την ως
  άνω γνωμοδότηση, θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που
  προβλέπεται από τον Οργανισμό του ΝΣΚ, δηλαδή θα ζητείται η
  παραίτηση από την ασκηθείσα προσφυγή για τους παραπάνω λόγους ,
  ούτως ώστε η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.
  3086/2002 να γνωμοδοτήσει περί αυτού.

Συνημμένα Αρχεία