ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

6 Μαρτίου 2017 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης

Με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους των προϋφιστάμενων του Ε.Φ.Κ.Α.
φορέων κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016, στις
οποίες προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής σύνταξης για όλες τις κατηγορίες
συνταξιοδότησης, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.29336/1164/30.6.2016
εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΨΘΠΞ465Θ1Ω-Ρ6Δ), με το οποίο δόθηκαν οδηγίες για την
εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
Όπως διευκρινίστηκε, η χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις
του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 αφορά αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες
κρίνονται με το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίζεται με το
νόμο αυτό. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011 (εγκ. 84/2011 τ. ΙΚΑΕΤΑΜ και 49/2011 τ. ΟΑΕΕ) εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τη χορήγηση
προσωρινού ποσού σύνταξης σε ασφαλισμένους των οποίων η αίτηση
συνταξιοδότησης ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης κρίνεται
με τις προϊσχύουσες του Ν. 4387/2016 διατάξεις.

 1. Η περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016
  Στην περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 προβλέπεται ότι δεν
  χορηγείται προσωρινή σύνταξη «όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη
  κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία». Ως προς το σημείο αυτό το ΥΠΕΚΑΑ με το
  ανωτέρω έγγραφο (σελ. 6, περ. ε) διευκρίνισε ότι δεν χορηγείται προσωρινή σύνταξη
  «Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία (οριστική
  ή προσωρινή) ή έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης με αίτημα τη χορήγηση
  προσωρινής σύνταξης. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η καταβολή προσωρινής σύνταξης
  στον συνταξιούχο λόγω γήρατος σε περίπτωση που λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει
  άλλη σύνταξη λόγω γήρατος (οριστική ή προσωρινή), ενώ μπορεί να χορηγηθεί
  προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος στον συνταξιούχο που λαμβάνει σύνταξη λόγω
  αναπηρίας ή θανάτου».
  Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειμένου οι οδηγίες που αφορούν την
  εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 να
  εφαρμόζονται ορθά από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, επισημαίνουμε ότι:
  α) Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες κρίνονται με τις διατάξεις
  του Ν. 4387/2016, ο περιορισμός που ισχύει ως προς τη χορήγηση προσωρινής
  σύνταξης αφορά τη χορήγηση άλλης κύριας σύνταξης εφόσον αφορά την ίδια αιτία
  (περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016).
  β) Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες κρίνονται με τις
  προϊσχύουσες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, εξακολουθεί να ισχύει η αρνητική
  προϋπόθεση της περ. στ της παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011, δηλαδή δεν
  χορηγείται προσωρινή σύνταξη στην περίπτωση που χορηγείται άλλη σύνταξη γενικά,
  δηλαδή σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου), είτε
  είναι κύρια είτε επικουρική.
 2. Η περ. γ της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016
  Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να αναφερθούμε και στην ειδική
  περίπτωση που δεν εξαιρείται από το δικαίωμα που αφορά τη χορήγηση προσωρινής
  Σελίδα 3 από 3
  σύνταξης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 7 του εν λόγω άρθρου, η διατύπωση της
  οποίας έχει ως εξής:
  «γ. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 του
  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των
  συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
  Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του
  κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας,
  καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται
  αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.»
  Σύμφωνα, λοιπόν, με τη γραμματική διατύπωση της διάταξης αυτής, όταν
  θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε
  ελληνικό ασφαλιστικό φορέα, είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη,
  εφόσον βεβαίως δεν συντρέχει παράλληλα μία από τις υπόλοιπες αρνητικές
  προϋποθέσεις της παρ. 7 του εν λόγω άρθρου.

Συνημμένα Αρχεία