Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

2 Ιουλίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Συμπληρωματικές οδηγίες για την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους λόγω μεταβίβασης ακινήτου

Αναφορικά με την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους κατά τη
διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων οφειλετών, παραθέτουμε τους εναλλακτικούς τρόπους
συναλλαγής με τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.:
1) Στο Α΄ Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας, στο Β΄ Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας, στη
Περιφερειακή Δ/νση Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιώς, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου καθώς και στο Περιφερειακό
Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:
i. έκδοση σχετικού RF, κατόπιν επικοινωνίας του συμβολαιογράφου με το υποκ/μα, και
αυθημερόν εξόφληση αυτού σε Πιστωτικό ϊδρυμα ή μέσω Internet Banking (τραπεζικό
προϊόν: e – ΕΦΚΑ παραστατικά υποκαταστημάτων) ή
ii. προσκόμιση τραπεζικής επιταγής με το παρακρατηθέν ποσό ώστε να εκδοθεί σχετικό
Γραμμάτιο Καθυστερούμενων (ΓΚ σειράς Μ) και να πιστωθεί άμεσα η καρτέλα του
οφειλέτη (απαιτείται φυσική παρουσία στο υποκ/μα) ή
iii. κατάθεση του παρακρατηθέντος ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του περιφερειακού
Κ.Ε.Α.Ο., κατόπιν επικοινωνίας του συμβολαιογράφου με αυτό.
2) Οι Περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. που παρατίθενται στο Παράρτημα ως συστεγαζόμενες
με Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) έχουν τις εξής δυνατότητες:
i. έκδοση σχετικού RF, κατόπιν επικοινωνίας του συμβολαιογράφου με το Κ.Ε.Α.Ο. και
αυθημερόν εξόφληση αυτού σε Πιστωτικό ϊδρυμα ή μέσω Internet Banking (τραπεζικό
προϊόν: e – ΕΦΚΑ – παραστατικά υποκαταστημάτων)
ii. προσκόμιση τραπεζικής επιταγής με το παρακρατηθέν ποσό ώστε να εκδοθεί σχετικό
Γραμμάτιο Καθυστερούμενων (ΓΚ σειράς Μ), το οποίο θα εκτελείται στο ταμείο της
αντίστοιχης Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ).


Αναφορικά με την είσπραξη παρακρατηθέντος τιμήματος με επιταγή, σας γνωρίζουμε ότι οι
συμβολαιογράφοι δύναται κατ’ εξαίρεση να εξυπηρετούνται από τις πλησιέστερες σε αυτούς
υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., έστω και αν δεν αποτελούν αυτές τις υπηρεσίες έκδοσης των βεβαιώσεων
περί διασφάλισης της εγκυκλίου 23. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιείται κατά περίπτωση
ενδοϋπηρεσιακή συνεννόηση.
3) Στις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. (Χαλκίδας, Ελευσίνας, Καλαμάτας, Χανίων,
Καβάλας, Βόλου και Καρδίτσας), οι οποίες δεν συστεγάζονται με τις ΠΥΣΥ, υπάρχει μόνο η
δυνατότητα έκδοσης σχετικού RF, κατόπιν επικοινωνίας του συμβολαιογράφου με το Κ.Ε.Α.Ο.,
και αυθημερόν εξόφληση αυτού σε Πιστωτικό Ίδρυμα ή μέσω Internet Banking (τραπεζικό
προϊόν: e – ΕΦΚΑ – παραστατικά υποκαταστημάτων).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για την διευκόλυνση και την κατά το δυνατόν προσωποποιημένη
εξυπηρέτηση των συμβολαιογράφων έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστοί λογαριασμοί ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας (e-mail) στις Περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., με την μορφή
«υποκατάστημα_akinita@keao.gov.gr» (π.χ. «kozani_akinita@keao.gov.gr»), οι οποίοι θα
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους συμβολαιογράφους για τις υποθέσεις μεταβίβασης
ακινήτων, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. στην τακτοποίηση των
αποδοθέντων παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους.
Ως εκ τούτου, με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. οι νέοι λογαριασμοί
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να παρακολουθούνται καθημερινά από τους υπαλλήλους
οι οποίοι θα επιφορτιστούν με τις εν λόγω εργασίες ώστε να ενημερώνονται για κάθε σχετικό
ζήτημα άμεσα οι εμπλεκόμενοι συμβολαιογράφοι.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι οι συμβολαιογράφοι δύνανται να παραγγέλλουν στις υπηρεσίες
Κ.Ε.Α.Ο. την έκδοση των γραμματίων με κωδικό RF σε συγκεκριμένη ημερομηνία της επιλογής
τους. Τα κατά παραγγελία γραμμάτια αυτά θα πρέπει να εκδίδονται την αιτούμενη ημερομηνία και
να αποστέλλονται (από τους νέους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στους
συμβολαιογράφους οι κωδικοί RF αυθημερόν το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ..
Τέλος, στο παράρτημα του εγγράφου έχει προσαρτηθεί βοηθητικός Πίνακας με τους δυνατούς
τρόπους είσπραξης ανά υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.

Συνημμένα Αρχεία