Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

8 Ιουνίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης» – Έναρξη ασφάλισης νέων Δικηγόρων

Έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία
«Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης» με την οποία επιτυγχάνεται η
χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης προς την ΑΑΔΕ για έναρξη δραστηριότητας και,
μέσω διαλειτουργιών των συστημάτων e-ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ, πραγματοποιείται
αυτοματοποιημένα η έναρξη ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ και η εκκίνηση
εισφοροδότησης.
Στο πεδίο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας εμπίπτουν οι εγγεγραμμένοι στους
οικείους Συλλόγους Δικηγόροι, που επιθυμούν να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας
στην ΑΑΔΕ και να εγγραφούν στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ.
Μέχρι σήμερα οι Ασκούμενοι Δικηγόροι, απευθύνονται στον, κατά περίπτωση,
Τομέα Υγείας Δικηγόρων για τη διακοπή της ασφάλισής τους.
Στη συνέχεια, εφόσον επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητας στην
ΑΑΔΕ ως Δικηγόροι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Υποβολής
Απογραφικής Δήλωσης» και λαμβάνουν τη σχετική Βεβαίωση.

Εάν δεν έχει προηγηθεί διακοπή ασφάλισης στον Τομέα Υγείας, η εγγραφή τους
μέσω της Ηλεκτρονικής υπηρεσίας δεν ολοκληρώνεται και παραπέμπονται, προς
εξυπηρέτηση, στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι, με τις απαραίτητες προσαρμογές, επεκτάθηκε
η λειτουργικότητα της Ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής
Δήλωσης» και πλέον παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης εγγραφής
των νέων Δικηγόρων στο Μητρώο το e-ΕΦΚΑ και διακοπής της ασφάλισής
τους στον Κλάδο Υγείας του e-ΕΦΚΑ (π. Τομέων Υγείας Δικηγόρων του π.
ΕΤΑΑ), στον οποίο υπάγονταν υποχρεωτικά ως Ασκούμενοι Δικηγόροι
εφόσον έχουν ενεργή ασφάλιση.
Με την προσθήκη της νέας λειτουργικότητας αυτοματοποιούνται τα δύο στάδια της
διαδικασίας και απλοποιείται η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
Πεδίο Εφαρμογής
Στην υπηρεσία εμπίπτουν νέοι Δικηγόροι που έχουν διακόψει την άσκηση δικηγορίας
μετά την 1/1/2020 και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητας
στην ΑΑΔΕ.
Νέες Λειτουργικές Δυνατότητες
Η ροή εκτέλεσης της διαδικασίας απογραφής έχει γνωστοποιηθεί με την αρ.46/2020
εγκύκλιο της Γ.Δ Εισφορών.
Για την υποστήριξη της νέας επέκτασης, επισημαίνονται τα εξής:
μετά την επιλογή του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι
ως Δικηγόροι προστέθηκε ερώτηση – δήλωση «Δηλώστε την ημερομηνία
εγγραφής ως Δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο»
παραμένουν στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία για τον κλάδο Κύριας
Ασφάλισης.