Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

28 Ιουλίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Ασφάλιση Ιεροψαλτών και Νεωκόρων

Το ασφαλιστικό καθεστώς των υπηρετούντων στους Ιερούς Ναούς Ιεροψαλτών και
Νεωκόρων, διέπεται από τις διατάξεις :
1) Του Α.Ν. 2200/1940,
2) Του υπ. αριθμ. 2/1969 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος
εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 32 του ΝΔ 126/1969 &
3) Του υπ. αριθμ. 176/2006 Κανονισμού της Ιεράς συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Οι Ιεροψάλτες των Ιερών Ναών από το 1955 ασφαλίζονταν στο τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονταν στην
ασφάλιση του τ. Τ.Α.Κ.Ε. ή άλλου Ταμείου κύριας ασφάλισης.
Με το άρθρο 5 του υπ. αριθμ. 176/2006 Κανονισμού της Ιεράς συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας
της Ελλάδος οι διοριζόμενοι Ιεροψάλτες ασφαλίζονται στο τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις περί
αυτού εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 64 παρ. 1 του προϊσχύοντος Α.Ν. 2200/1940 και την παρ.
1 του άρθρου 53 του υπ’ αριθμ. 2/1969 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι
Ιεροψάλτες και οι Νεωκόροι, διορίζονται και παύονται υπό του οικείου Μητροπολίτου μετά
από σύμφωνη γνώμη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 64 παρ. 4 του Α.Ν. 2200/1940 και
την παρ. 4 του άρθρου 53 του ανωτέρω Κανονισμού, ως αποτελούντα τον κατώτερο Κλήρο της
Εκκλησίας, δεν υπάγονται στις περί συλλογικών συμβάσεων κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα, τέλος, με τις 593/2012 & 4087/2013 αποφάσεις του Σ.τ.Ε., που αφορούν τους
Ιεροψάλτες και τους Νεωκόρους αντίστοιχα, τα εν λόγω πρόσωπα συνδέονται μεν με την Εκκλησία της
Ελλάδος με υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου, πλην όμως, ως παρέχοντες υπηρεσίες, που
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ασκήσεως της λατρείας, δεν δύνανται να
χαρακτηρισθούν μόνιμοι τακτικοί διοικητικοί υπάλληλοι.


Συνεπώς, οι διορισμένοι από τις οικείες Ιερείς Μητροπόλεις Ιεροψάλτες και οι
Νεωκόροι, συνδέονται με του Ιερούς Ναούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και
υπάγονται στην ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., για τους κλάδους κύριας σύνταξης,
επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας σε χρήμα και σε είδος και στον Ο.Ε.Κ. .
Επισημαίνεται ότι, οι Νεωκόροι, που υπηρετούν στους Ιερούς Ναούς, εξακολουθούν να
ασφαλίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 18 (παρ. 4 και 5) και 19 του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. (σχετ. 10/2013 εγκύκλιος του τ. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.).
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Για την απεικόνιση της ασφάλισης των διορισθέντων Ιεροψαλτών και Νεωκόρων, κατά τα
ανωτέρω, καταχωρούνται στα αντίστοιχα πεδία της Α.Π.Δ. τα εξής :
➢ Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «9131» με λεκτική περιγραφή:
«Δραστηριότητες Θρησκευτικών Οργανώσεων»
➢ Κωδικός Ειδικότητας «000690» με λεκτική περιγραφή : «Νεωκόροι –
Ιεροψάλτες διοριζόμενοι από την Ιερά Μητρόπολη»
➢ Οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα αντίστοιχα ποσοστά
ασφαλίστρων, ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησής τους (πλήρης ή μειωμένη/εκ περιτροπής
απασχόληση):