Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

11 Νοεμβρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Ρύθμιση τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή μη
μισθωτών ασφαλισμένων, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες διατάξεις,
σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές
επιχειρήσεων, εργοδοτών και Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική
εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες από θεομηνίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές οι επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις.
Για την άμεση και ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης στους πληγέντες (επιχειρήσεις, εργοδότες, μη
μισθωτούς ασφαλισμένους) δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις – οδηγίες:


Α. Οριοθέτηση Περιοχών
Με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8421/Α325/10.06.2021 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
2506/Β΄/11.06.2021, ΑΔΑ : ΨΗΘΩ465ΧΘΞ-ΒΕΝ) οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από
φυσική καταστροφή (Σεισμός 13/1/2021) οι πιο κάτω περιοχές του Δήμου Δωρίδος της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:
✓ .Οι Κοινότητες Καστρακίου, Κλήματος, Ευπαλίου, Μαναγούλης, Μαραθιά,
Μοναστηρακίου, Παλαιοξαρίου, Σεργούλας, της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου και
✓ η Κοινότητα Τριζονίων της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος.
Β. Πεδίο Εφαρμογής
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις, εργοδότες ή μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που
διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις πληγείσες περιοχές,
εφόσον αποδεδειγμένα υπέστησαν ζημία από τον σεισμό της 13ης Ιανουαρίου 2021.
Γ. Ρύθμιση Εισφορών
Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή μη Μισθωτών ασφαλισμένων, δύνανται να ρυθμιστούν ως εξής:

Γ.1. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ή εργοδότες.

 • Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την
  1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα
  αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων, ήτοι από 1/1/2021-30/6/2021.
 • Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής
  καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων
  και λοιπών επιβαρύνσεων), ήτοι έως 31/12/2020.
  Γ.2. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελ. Επαγγελματίες,
  Αυτοαπασχολούμενοι ή Αγρότες).
 • Αναστέλλεται για 6 μήνες η καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων εκκαθάρισης
  ασφαλιστικών εισφορών με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής από την 1η του μήνα κατά τον
  οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, ήτοι από 1/1/2021 – 30/6/2021, χωρίς υπολογισμό κατά το
  διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
 • Κεφαλαιοποιούνται οι ληξιπρόθεσμες εισφορές και οι δόσεις εκκαθάρισης
  ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου που
  συνέβη η φυσική καταστροφή μήνα με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις της
  ίδιας ημερομηνίας., ήτοι με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής έως 31/12/2020.
  Δ. Υπαγωγή σε ρύθμιση – Δικαιολογητικά
  Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο Κ.Ε.Α.Ο.
  Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής (30 Ιουνίου 2021),
  με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές (μετά την περίοδο
  αναστολής) και όλες οι απαιτητές δόσεις, με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και
  επιβαρύνσεις.
  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της Περιφέρειας ή του οικείου Επιμελητηρίου
  από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ζημίας, η διεύθυνση της πληγείσας εγκατάστασης,
  περιγραφή της ζημίας και το ύψος αυτής.
  Οι εισφορές των ανωτέρω Γ.1 και Γ.2 περιπτώσεων, εξοφλούνται, σε δώδεκα (12) έως και
  είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης έως την λήξη του πρώτου
  μήνα, του επόμενου της λήξης της εξάμηνης αναστολής, κατά περίπτωση, ήτοι έως την 31η
  Ιουλίου 2021.
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 617930a2cb6ed9b0319d0f70 στις 12/11/21 13:27
  Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του
  1/24 του συνολικού ποσού οφειλής (καθυστερούμενων και τρεχουσών), και δεν μπορεί να είναι
  μικρότερος των 12 δόσεων και μεγαλύτερος των 24 δόσεων.
  Εκπρόθεσμες δόσεις επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
  Επισήμανση
  ➢ Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε
  οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
  ➢ Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από
  αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.
  Ε. Απώλεια δικαιώματος συνέχιση της ρύθμισης
  Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις περιπτώσεις:
 • Μη εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και
  μέχρι την εξόφλησή της.
 • Καθυστέρηση καταβολής δόσης πέραν των τριών μηνών.
  Μετά την απώλεια το υπόλοιπο ποσό της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό με τα
  αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και προσαυξήσεις.
  ΣΤ. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  Τα πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το διάστημα της
  αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούν τους
  ανωτέρω όρους, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμερα ως τηρούντα ενεργή ρύθμιση οφειλών και
  τους χορηγείται ΑΑΕ διάρκειας δύο (2) μηνών.
  Ζ. Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
  Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται, τόσο κατά το διάστημα της
  αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούνται οι όροι
  της παρούσης.
  Δεν αίρονται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί.
  Αναβάλλονται οι ποινικές δίκες για παράβαση του Α.Ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και
  ισχύει και αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για
  παράβαση του ίδιου νόμου.
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 617930a2cb6ed9b0319d0f70 στις 12/11/21 13:27
  Οι παραπάνω αναστολές παύουν, εφόσον ο υπόχρεος απωλέσει το δικαίωμα της ρύθμισης.