Γενικό Έγγραφο 154464-28/04/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 154464-28/04/2021

28 Απριλίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Παράταση έως 05/05/2021 της προθεσμίας υποβολής
Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων
και Δημοσίου

Με το ανωτέρω Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α. γνωστοποιήθηκαν οι
περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/2021 έως 12/2021,
Δ.Π./2021 & Δ.Χ./2021.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου
Μαρτίου 2021 για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών
Έργων και Φεβρουαρίου 2021 για την Α.Π.Δ. Δημοσίου έχει οριστεί η Τρίτη
04/05/2021.
Ωστόσο, δεδομένου ότι, η αργία της 1ης Μαΐου 2021 μετατέθηκε
την Τρίτη 04/05/2021 (18743/14.04.2021 Y.A. – Φ.Ε.Κ.1661 Β΄ &
ΔΙΔΑΔ/Φ.70/67/οικ.7382/26.04.2021 – Φ.Ε.Κ.1732 Β΄), η προθεσμία
υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2021 για εργοδότες
Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων και Φεβρουαρίου
2021 της Α.Π.Δ. Δημοσίου παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη
05/05/2021, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
Η εν λόγω παράταση δεν αφορά την καταβολή των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών, η οποία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις
διατάξεις του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύουν, πρέπει να
πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 29/04/2021.

Συνημμένα Αρχεία