Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

6 Απριλίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Με το σχετικό έγγραφο δόθηκαν οδηγίες για την χορήγηση
Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επισημάνθηκε η δυνατότητα
έκδοσης Α.Μ.Κ.Α από τα Κ.Ε.Π ή τα γραφεία Α.Μ.Κ.Α του e-Ε.Φ.Κ.Α
προσκομίζοντας :
α) την ειδική Άδεια Διαμονής (άρθρο 1 της ΚΥΑ 4000/1/113-α΄/14-10-2020 (Β’
4610) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου) ή
β) την Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας διαμονής
(άρθρο 4 της ΚΥΑ 4000/1/113-α’/14-10-2020 (Β’ 4610) των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου) ή
γ) την Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής (άρθρου 8 της ΚΥΑ 4000/1/113-α΄/14-
10-2020 (Β’ 4610) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και
Ασύλου).
Σύμφωνα με την (2) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων οι δικαιούχοι χωρίζονται πλέον σε τρεις κατηγορίες :
(α) Δικαιούχοι με άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος
(β) Δικαιούχοι με άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος
(γ) Δικαιούχοι Συνταξιούχοι


Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι, απαιτείται και η
προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στο με ΑΠ
44796/Σ. 14154/5-2-2021 Γ. Ε. της Διεύθυνσή μας.
Με το σχετικό (3) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες, ως προς την απόδοση Α.Μ.Κ.Α
από τον e-Ε.Φ.Κ.Α και τα Κ.Ε.Π σε πολίτες του Η.Β δικαιούχους της
Συμφωνίας Αποχώρησης.
Κατ εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της COVID-19 και
προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών, για το διάστημα μέχρι
30/6/2021, οι αρμόδιες για την χορήγηση Α.Μ.Κ.Α υπηρεσίες αντί της Άδειας
Διαμονής (οποιασδήποτε ισχύος) ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή
της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής της Κ.Υ.Α αριθμ.4000/1/113-
α/14.10.2020 (Β’4610), θα αποδέχονται και θα αρκούνται στην προσκόμιση
Εντύπου S1, για τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α, εφόσον οι αιτούντες το κατέχουν.
Ειδικότερα:
– για την κατηγορία πέντε (5) του Μέρους Α “Δικαιούχοι της Συμφωνίας
Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής δεκαετούς
ισχύος”, αντί της άδειας διαμονής δεκαετούς ισχύος με την ένδειξη «Μόνιμη
Διαμονή ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών της Ειδικής Βεβαίωσης
Νόμιμης Διαμονής, αρκεί η προσκόμιση του εντύπου S1
-για την κατηγορία είκοσι (20) του Μέρους Γ “Συνταξιούχοι Δικαιούχοι της
Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια
διαμονής”, αντί της άδειας Διαμονής (οποιασδήποτε ισχύος) ή της βεβαίωσης
κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδικής Βεβαίωσης Κατάθεσης
Δικαιολογητικών της Ειδικής Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής, αρκεί η
προσκόμιση του εντύπου S1
– για την κατηγορία είκοσι ένα (21) του Μέρους Γ “Δικαιούχοι της Συμφωνίας
Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής πενταετούς
ισχύος” , αντί της άδειας διαμονής πενταετούς ισχύος με την ένδειξη «Άρθρο
18(4) της ΣΑ» ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδικής
βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ.4000/1/113-αα΄/14.10.2020
(Β΄4610) αρκεί η προσκόμιση του εντύπου S1.