Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

30 Μαρτίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Νέα παράταση μέχρι 31/12/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020

Με τα σχετικά Γενικά Έγγραφα του e-Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποιήθηκαν οι
διατάξεις των ανωτέρω σχετικών (3) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, με τις
οποίες παρασχέθηκαν διαδοχικές παρατάσεις στη προθεσμία καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και
Απριλίου 2020 και επανακαθορίστηκαν οι Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων/εργοδοτών,
που εντάσσονται στο πλαίσιο λήψης των εν λόγω μέτρων για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.
Με την υπ. αρ. Δ.15/Δ’/οικ.37618/1492/2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4253) ΚΥΑ είχε
χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών
περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι
30/04/2021.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4778/2021, η προθεσμία
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης
Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 παρατείνεται εκ νέου μέχρι
31/12/2021.
Επισημαίνεται ότι:
-Η νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής των ανωτέρω ασφαλιστικών
εισφορών αφορά τις επιχειρήσεις/εργοδότες που πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις, όπως αυτά καθορίστηκαν με τις προαναφερόμενες ΚΥΑ.
– Η καταβολή έως 31/12/2021 των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων
απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 θα
πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων
λόγω εκπρόθεσμης καταβολής