Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

18 Μαρτίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δημιουργία νέων Κωδικών Ειδικοτήτων

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του «Οδηγού Σύνδεσης Κωδικών – Ο.ΣΥ.Κ.», ο
οποίος αποτελεί τον βασικό μηχανισμό κωδικοποίησης της ασφάλισης των εργαζομένων,
όπως αυτή απεικονίζεται μέσω της Α.Π.Δ., δημιουργήθηκαν και είναι πλέον διαθέσιμοι για
χρήση οι κάτωθι τέσσερις (4) νέοι Κωδικών Ειδικοτήτων :
Α) «Τουριστικός συνοδός» (000680)
Έχει ενταχθεί στους Κ.Α.Δ.: 6110, 6120, 6324, 6330, 6111, 6121, 6325 και 6331 με
τις εξής συνδέσεις ως προς τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) :
Κ.Α.Δ. : 6110, 6120, 6324 & 6330 – Κ.Π.Κ.:101(πλήρης απασχόληση) ή 3129 (μειωμένη
απασχόληση)

Β) «Ηχολήπτης ζωντανού θεάματος/ακροάματος» (000685)
«Τεχνικός ειδικών κατασκευών ζωντανού θεάματος» (000686)
«Φωτιστής ζωντανού θεάματος/ ακροάματος» (000687)
Έχουν ενταχθεί στον Κ.Α.Δ. 9231 με τις εξής συνδέσεις ως προς τους Κ.Π.Κ. :
Κ.Α.Δ. : 9231 – Κ.Π.Κ.:101 (πλήρης απασχόληση) ή 3129 (μειωμένη απασχόληση)