Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

10 Μαρτίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Κλιμάκια – Ομάδες – Υποομάδες Εργασίας έτους 2021

Με την Εγκ. 3/2021 σας ενημερώσαμε για τη συγκρότηση και λειτουργία ΚλιμακίωνΟμάδων-Υποομάδων Εργασίας του έτους 2021 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων
συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που
αφορούν σε αυτές (ΦΕΚ: τ.Β΄ 5893/31.12.2020).
Τα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας θα λειτουργήσουν για δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή από
1.1.2021 μέχρι 31.12.2021, εκτός του κλιμακίου Δ’ Υποστήριξης της Σύστασης Λειτουργίας των
κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας που θα λειτουργήσει για επτά μήνες, δηλαδή από 1.1.2021 μέχρι
31.07.2021. Τα μέλη των Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας θα πρέπει να απασχολούνται
με το έργο του Κλιμακίου εκτός του ωραρίου εργασίας και των ωρών υπερωριακής απασχόλησης
Τα αντικείμενα απασχόλησης των Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας είναι
απονομή, εκκαθάριση και πληρωμή συντάξεων, ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, έλεγχος
καταβολής εισφορών, αναγνώριση και διαπίστωση χρόνων ασφάλισης.
Ο Προϊστάμενος κάθε Περιφερειακής Οργανικής Μονάδας του e-ΕΦΚΑ, στην οποία
λειτουργούν Κλιμάκια-Υποομάδες Εργασίας Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου
Καταβολής Εισφορών και Αναγνώρισης Χρόνων, έχει το ρόλο του Συντονιστή της οικείας
Οργανικής Μονάδας καθώς και των όμορων Οργανικών Μονάδων, που δεν διαθέτουν Υπηρεσίες
απονομής συντάξεων είναι υπεύθυνος για το συντονισμό, τη μέριμνα και λειτουργία των
Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας των ως άνω Οργανικών Μονάδων, ώστε τα ΚλιμάκιαΟμάδες Υποομάδες Εργασίας Απονομής και Εκκαθάρισης Συντάξεων να επιτυγχάνουν τη μέγιστη
δυνατή απόδοση.