Γενικό Έγγραφο 448457/Σ.141999-08-11-2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 448457/Σ.141999-08-11-2021

8 Νοεμβρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα


Εν όψει της επικείμενης έναρξης λειτουργίας στις 10/11/2021 της Α΄ Περιφερειακής
Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Αττικής, σας κοινοποιούμε το υπ’ αρ. 8/2019 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 8/23-1-2019) με
το οποίο θεσπίστηκε η νέα οργανωτική δομή του Ε.Φ.Κ.Α.
I. ΓΕΝΙΚΑ:
Στο Προεδρικό Διάταγμα για τον νέο Οργανισμό του Ε.Φ.Κ.Α., προβλέπονται αλλαγές στην
διάρθρωση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. σε σχέση με την προγενέστερη οργανωτική δομή.
Η νέα διάρθρωση ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του Κ.Ε.Α.Ο. ανά την Επικράτεια και,
όσον αφορά τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., προβλέπονται οι ακόλουθες αλλαγές:
• Δημιουργία μονάδων επίπεδου Διεύθυνσης στην περιφέρεια, στη θέση των
Περιφερειακών Τμημάτων Κ.Ε.Α.Ο.
Η νέα οργανωτική δομή αποτελείται από 11 Περιφερειακές Διευθύνσεις και 10
Αποκεντρωμένα Τμήματα.
• Νέα εσωτερική διάρθρωση των Περιφερειακών Δ/νσεων
Η νέα εσωτερική διάρθρωση αποσκοπεί στην ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης του
μεγάλου πλήθους οφειλετών που έχουν μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο.. Η ανάγκη αυτή υπαγορεύει
την διαφορετική αντιμετώπιση των οφειλετών βάσει του ύψους της οφειλής. Στο πνεύμα
αυτό, η νέα εσωτερική διάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών επικεντρώνεται στον οφειλέτη και όχι στις διαδικασίες, όπως η μέχρι σήμερα υφιστάμενη (που προέβλεπε π.χ.
τμήμα εσόδων, τμήμα διοικητικής εκτέλεσης κλπ.).
• Δημιουργία Αποκεντρωμένων Τμημάτων ΚΕΑΟ – Αρμοδιότητες
Στις περιοχές όπου με την υφιστάμενη οργανωτική δομή, υπάρχει ήδη παρουσία του ΚΕΑΟ,
αλλά δεν προβλέπεται η σύσταση Περιφερειακής Διεύθυνσης θα λειτουργούν Αποκεντρωμένα
Τμήματα ενταγμένα στην οργανωτική δομή της εγγύτερης Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ.
Με τη δημιουργία των Αποκεντρωμένων Τμημάτων ΚΕΑΟ αποκαθίσταται μια βασική αδυναμία
της μέχρι σήμερα υφιστάμενης οργανωτικής δομής που αφορούσε τα Περιφερειακά ΚΕΑΟ
επιπέδου Τμήματος, τα οποία αρχικά είχαν ενταχθεί στην οργανωτική δομή των
Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εν συνεχεία λειτουργούσαν ως
Τμήματα των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων Μισθωτών του ΕΦΚΑ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1ζ του άρθρου 67 του ως άνω Π.Δ, η
κατ’ αντικείμενο αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Τμημάτων ΚΕΑΟ
περιλαμβάνει την άσκηση του συνόλου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των
Τμημάτων Εξυπηρέτησης Οφειλετών, Διαχείρισης Οφειλετών και Διαχείρισης
Μεγάλων Οφειλετών των Περιφερειακών Δ/νσεων Κ.Ε.Α.Ο. – οι οποίες
αναλύονται ειδικότερα στη συνέχεια – για τους οφειλέτες που υπάγονται στη
χωρική τους αρμοδιότητα.


Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, όσες φορές ο νόμος αναθέτει την
αποφασιστική αρμοδιότητα σε ορισμένη υπηρεσία, ως αρμόδιο για την
έκδοση των σχετικών προς την αρμοδιότητα αυτή πράξεων νοεί τον
επικεφαλής της υπηρεσίας.
Ως εκ τούτου, αρμόδιος να υπογράφει τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης,
τις αναγγελίες σε πλειστηριασμούς τρίτων/πτωχεύσεις κλπ οι οποίες
εκδίδονται από τα Αποκεντρωμένα Τμήματα Κ.Ε.Α.Ο. κατά οφειλετών εντός
της χωρικής τους αρμοδιότητας, είναι ο Προϊστάμενος του Αποκεντρωμένου
Τμήματος Κ.Ε.Α.Ο.. Πράξεις της υπηρεσίας οι οποίες δεν περιλαμβάνονται
στις αρμοδιότητες των προαναφερόμενων Τμημάτων, όπως ενδεικτικά η
έγκριση αδειών προσωπικού, η αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης,
κλπ αυτές υπογράφονται από τον Προϊστάμενο των Περιφερειακών
Διευθύνσεων ΚΕΑΟ.
• Συγκέντρωση των εργασιών οικονομικής διαχείρισης στις ΠΥΣΥ
Σημαντική οργανωτική αλλαγή αποτελεί, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω Π.Δ., η
λειτουργία, υπό τη Γενική Δ/νση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, δώδεκα (12)
Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) στις οποίες υπάγονται πλέον
οι Τοπικές Μονάδες ΕΦΚΑ συμπεριλαμβανομένων και των ΚΕΑΟ.
Με την εξάπλωση των ΠΥΣΥ σε πλήρη λειτουργική ανάπτυξη και την έναρξη λειτουργίας
Τοπικών Δ/νσεων του ΕΦΚΑ, οι Τοπικές Διευθύνσεις δεν θα πραγματοποιούν καμία ταμειακή
συναλλαγή και η είσπραξη των εσόδων θα διενεργείται στις ΠΥΣΥ.
Σε αυτή τη περίπτωση, η είσπραξη των εσόδων θα πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:
✓ με σχετική πληρωμή από τον οφειλέτη είτε μέσω Διαδικτύου (Internet Banking) είτε
μέσω Τραπέζης (διαδικασία ΔΙΑΣ) με τη χρήση ταυτότητας οφειλέτη.
✓ κατ’ εξαίρεση, με την προσέλευση του οφειλέτη στο ΚΕΑΟ (Περιφερειακή Δ/νση), θα
εκδίδεται παραστατικό σειράς ΔΣ, το οποίο θα φέρει σχετικό αριθμό RF, με το οποίο ο
οφειλέτης θα προσέρχεται στην Τράπεζα και θα πραγματοποιεί την καταβολή.
Αναφορικά με την είσπραξη παρακρατηθέντων ποσών από μεταβιβάσεις ακινήτων τα οποία
αποδίδουν οι συμβολαιογράφοι καθώς και τους δυνατούς τρόπους καταβολής των εν λόγω
ποσών, ισχύουν ειδικώς οι παρασχεθείσες οδηγίες με το υπ’ αρ. 249057/Σ.412/2-7-2021
άνωθεν σχετικό Γενικό Έγγραφο ΚΕΑΟ.
II. Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του εν λόγω Π.Δ., η Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση
Κ.Ε.Α.Ο. ΑΤΤΙΚΗΣ, λειτουργεί με την ακόλουθη χωρική αρμοδιότητα και οργανωτική δομή:
Χωρική αρμοδιότητα:
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34, οι εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Α΄
Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ.Ε.Α.Ο. Αττικής Τοπικές Δ/νσεις e-ΕΦΚΑ, είναι οι εξής:
α) Τοπική Διεύθυνση Α΄ ΝΤ Αθήνας με έδρα την Καλλιθέα με χωρική αρμοδιότητα
εντός των ορίων των Δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου-Ταύρου της Περιφερειακής
Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών.
β) Τοπική Διεύθυνση Β΄ ΝΤ Αθήνας με έδρα τον Άγιο Δημήτριο με χωρική αρμοδιότητα
εντός των ορίων των Δήμων Αγίου Δημητρίου και Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας
Νότιου Τομέα Αθηνών.
γ) Τοπική Διεύθυνση Γ΄ ΝΤ Αθήνας με έδρα τη Γλυφάδα με χωρική αρμοδιότητα εντός
των ορίων των Δήμων Γλυφάδας και Ελληνικού-Αργυρούπολης της Περιφερειακής
Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών.
δ) Τοπική Διεύθυνση Δ΄ ΝΤ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη με χωρική αρμοδιότητα
εντός των ορίων των Δήμων Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου της Περιφερειακής
Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών.
ε) Τοπική Διεύθυνση Α΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα με χωρική αρμοδιότητα εντός
των ορίων της 1ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
στ) Τοπική Διεύθυνση Β΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα με χωρική αρμοδιότητα εντός
των ορίων της 2ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
ζ) Τοπική Διεύθυνση Γ΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα με χωρική αρμοδιότητα εντός
των ορίων της 3ης και 4ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
η) Τοπική Διεύθυνση Δ΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα με χωρική αρμοδιότητα εντός
των ορίων της 6ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
θ) Τοπική Διεύθυνση Ε΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα με χωρική αρμοδιότητα εντός
των ορίων της 7ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
ι) Τοπική Διεύθυνση ΣΤ΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια με χωρική
αρμοδιότητα εντός των ορίων της 5ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων και του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα
Αθηνών.
ια) Τοπική Διεύθυνση Ζ΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα το Γαλάτσι με χωρική αρμοδιότητα εντός
των ορίων του Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
ιβ) Τοπική Διεύθυνση Η΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα τη Δάφνη με χωρική αρμοδιότητα εντός
των ορίων των Δήμων Δάφνης-Υμηττού και Βύρωνος της Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
ιγ) Τοπική Διεύθυνση Θ΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα Ζωγράφου με χωρική αρμοδιότητα εντός
των ορίων των Δήμων Ζωγράφου και Καισαριανής της Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
ιδ) Τοπική Διεύθυνση Ι΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Ηλιούπολη με χωρική αρμοδιότητα
εντός των ορίων του Δήμου Ηλιούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα
Αθηνών.


Οργανωτική δομή:
Η Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Αττικής, περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:
1) Τμήμα Εξυπηρέτησης Οφειλετών
2) Τμήμα Α΄ Διαχείρισης Οφειλετών
3) Τμήμα Β΄ Διαχείρισης Οφειλετών
4) Τμήμα Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών
5) Τμήμα Διαχείρισης Ποινικής Διαδικασίας
6) Τμήμα Οικονομικού και Γραμματείας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του εν λόγω ΠΔ οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της
Α΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ.Ε.Α.Ο. Αττικής είναι οι ακόλουθες:
Αρμοδιότητες Τμημάτων:
1) Τμήμα Εξυπηρέτησης Οφειλετών:
• Η έκδοση γραμματίων είσπραξης.
• Η έκδοση αποφάσεων ρύθμισης οφειλών
• Η χορήγηση άρσης κατασχέσεων.
• Η διαχείριση αιτημάτων οφειλετών.
• Η διενέργεια όλων των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται με φυσική παρουσία (ή
απομακρυσμένα) του οφειλέτη.
2) Τμήματα Α΄ και Β΄ Διαχείρισης Οφειλετών:
2α: Η διενέργεια όλων των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης κατά οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. εντός της
χωρικής τους αρμοδιότητας.
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες:
▪ Έκδοση και αποστολή Ατομικών Ειδοποιήσεων σε όσους οφειλέτες ΚΕΑΟ δεν
παρέλαβαν ηλεκτρονικά τη σχετική ειδοποίηση ή δεν εκδόθηκε για αυτούς
κεντρικά.
▪ Διεκπεραίωση των εντολών της κεντρικής υπηρεσίας (αρχεία στόχου) για λήψη
αναγκαστικών μέτρων και ενημέρωση του συστήματος ΟΠΣ με τα αντίστοιχα
αποτελέσματα.
▪ Λήψη και περαιτέρω διεκπεραίωση των πράξεων αναγκαστικής είσπραξης με
πρωτοβουλία της υπηρεσίας για όσους οφειλέτες συντρέχουν εις βάρος τους οι
σχετικές προϋποθέσεις (παραλαβή ατομικής ειδοποίησης, νέο χρέος, απώλεια
ρύθμισης, κλπ), όπως:
✓ Έκδοση Παραγγελιών Κατάσχεσης, χρέωση και παράδοσή τους σε
συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές.
✓ Διαβίβαση της παραγγελίας κατάσχεσης σε υπηρεσία εκτός της χωρικής της
αρμοδιότητας για έρευνα και εκτέλεση (για οφειλέτες με
έδρα/δραστηριότητα, κατοικία ή περιουσιακά στοιχεία, σε τόπο άλλου τοπ.
υποκ/τος ή περιφερ. ΚΕΑΟ).
✓ Παραλαβή κι έλεγχος έγκαιρης επιστροφής των αποτελεσμάτων των
Παραγγελιών Κατάσχεσης και καταχώρηση αυτών στο σύστημα Ο.Π.Σ.
✓ Έκδοση και (ηλεκτρονική) αποστολή κατασχέσεων εις χείρας Πιστ/κών
Ιδρυμάτων, και, λοιπών Τρίτων (χειρόγραφη επίδοση).
✓ Σύνταξη περιλήψεων υποθηκών, χρέωση και παράδοσή τους σε
συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές για την εγγραφή τους. Επιστροφή
και καταχώρηση της εγγραφής στις σχετικές οθόνες του ΟΠΣ
✓ Έλεγχος ορθού υπολογισμού δικαιωμάτων και εξόδων των συνεργαζόμενων
δικαστικών επιμελητών, καταχώρηση αυτών στο σύστημα ΟΠΣ.
✓ Έκδοση, καταχώρηση, προσδιορισμός και διενέργεια Προγραμμάτων
Πλειστηριασμών. Ενημέρωση των σχετικών οθονών του ΟΠΣ με το
αποτέλεσμα των πλειστηριασμών.
▪ Καταχώρηση στο σύστημα Ο.Π.Σ. Προγραμμάτων Πλειστηριασμών Τρίτων, έκδοση
κι επίδοση αναγγελιών των απαιτήσεων του Ε.Φ.Κ.Α.-Κ.Ε.Α.Ο. εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας.
▪ Καταχώρηση στο σύστημα Ο.Π.Σ. των Αποφάσεων Πτώχευσης, Εκκαθάρισης,
Ειδικής Διαχείρισης, έκδοση και έγκαιρη επίδοση αναγγελιών των απαιτήσεων του
Ε.Φ.Κ.Α.-Κ.Ε.Α.Ο. για οφειλές μέχρι 200.000€.
2β: Η διαχείριση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης
που ασκούνται στα αρμόδια Δικαστήρια.
2γ: Η εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών για την αναστολή ή τη διακοπή της
παραγραφής των απαιτήσεων του Κ.Ε.Α.Ο., κατ’ έτος.
2δ: Διαχείριση υποθέσεων πτώχευσης, εξυγίανσης οφειλετών έως 200.000€.
2ε: Διαχείριση υποθέσεων αναδιάρθρωσης χρέους οφειλετών μέχρι 200.000€ μέσω του
παλαιού εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017 και του νέου εξωδικαστικού
μηχανισμού του ν. 4738/2020.
2στ: Διαχείριση υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010) και τυχόν λοιπών
ειδικών ρυθμίσεων.
Οι προαναφερθείσες αρμοδιότητες ασκούνται από κοινού από τα Τμήματα Α΄ και Β΄
Διαχείρισης Οφειλετών για διαφορετικές ωστόσο κατηγορίες οφειλετών. Το μεν Α΄
Τμήμα Διαχείρισης Οφειλετών ασκεί τις εν λόγω αρμοδιότητες αποκλειστικά για οφειλές
ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ ενώ το Τμήμα Β΄ Διαχείρισης Οφειλετών ασκεί τις εν λόγω
αρμοδιότητες για οφειλές εργοδοτών.
3) Τμήμα Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών
3.α: Ασκεί το σύνολο των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων των Α΄ και Β΄ Τμημάτων
Διαχείρισης Οφειλετών για οφειλές ύψους άνω των 200.000€.
3.β: Διεκπεραιώνει τις εντολές της κεντρικής υπηρεσίας (αρχεία στόχου) ειδικού
ενδιαφέροντος (π.χ. οφειλέτες με πολλαπλές απώλειες πάγιας ρύθμισης) και μεριμνά για
τη λήψη πρόσθετων μέτρων για τη διασφάλιση της οφειλής, όπως π.χ. κατάσχεση
εμπορικού σήματος, άνοιγμα θυρίδας, εκποίηση μετοχών και αγωγή διάρρηξης
καταδολιευτικών μεταβιβάσεων κατά επισφαλών οφειλετών-νομικών προσώπων κλπ υπό
τον συντονισμό και τη σύμφωνη γνώμη της κεντρικής υπηρεσίας ΚΕΑΟ.
3.γ: Διενεργεί τον έλεγχο της εισπραξιμότητας και μεριμνά για την εφαρμογή της
διαδικασίας χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης στις περιπτώσεις που
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
Επισημαίνεται ότι, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται
από κοινού και από τα Τμήματα Α΄ και Β΄ Διαχείρισης Οφειλετών και από το Τμήμα
Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών. Αποφασίστηκε ωστόσο για το πρώτο τουλάχιστον
χρονικό διάστημα λειτουργίας της υπηρεσίας υπό τη νέα οργανωτική δομή η εν λόγω
αρμοδιότητα να ασκείται αποκλειστικά από το Τμήμα Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών.
4) Τμήμα Διαχείρισης Ποινικής Διαδικασίας
Κύρια αρμοδιότητα του τμήματος αποτελεί η παραγωγή, έκδοση, παρακολούθηση, διαχείριση
και υποστήριξη της ποινικής διαδικασίας κατά των οφειλετών οι οποίοι υπάγονται στην τοπική
αρμοδιότητα των εισαγγελιών που εδρεύουν στην περιφέρεια του Κ.Ε.Α.Ο. και διαπράττουν τα
αδικήματα του Α.Ν. 86/1967 και το αδίκημα της παραβίασης κατάσχεσης (άρθρο 177 ΠΚ). Η
ποινική δίωξη ασκείται από τους κατά τόπο Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών κατόπιν υποβολής
σχετικής μηνυτήριας αναφοράς.
Παραγωγή Μηνύσεων μέσω Ο.Π.Σ.
Η εκτέλεση της ροής παραγωγής των μηνυτήριων αναφορών μέσω Ο.Π.Σ. θα πραγματοποιείται
εφεξής (κάθε 10 εκάστου μήνα), από το εν λόγω τμήμα με ευθύνη του αρμοδίου
προϊσταμένου για όλους τους οφειλέτες εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Α΄
Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ.Ε.Α.Ο. ΑΤΤΙΚΗΣ.

Εκτύπωση Μηνύσεων και Παράδοση στην Εισαγγελία.
Οι παραχθείσες από τη ροή μηνυτήριες αναφορές εν συνεχεία θα εκτυπώνονται (κάθε 11-
12 κάθε μήνα) από τις πλησιέστερες στην αρμόδια εισαγγελία υπηρεσίες ΚΕΑΟ ή Τοπικές
Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ και θα παραδίδονται σε αυτήν.
Διευκρινίζεται ότι, προσωρινά και μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες
μηχανογραφικές προσαρμογές στο λογισμικό των μηνύσεων στο ΟΠΣ, η εκτέλεση της
ροής των μηνύσεων, η εκτύπωσή τους, η παράδοση στην Εισαγγελία Αθηνών και η
παράσταση στο δικαστήριο θα συνεχιστεί από το Τμήμα Υποστήριξης Ποινικής
Διαδικασίας Αθηνών της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής
Υποστήριξης.
Τέλος, προκειμένου οι υπάλληλοι οι οποίοι παρίστανται ως μάρτυρες κατηγορητηρίου να
προετοιμάζονται κατάλληλα για να αντικρούσουν τους (αβάσιμους πολλές φορές) νομικούς
ισχυρισμούς των μηνυομένων προσώπων, κρίθηκε σκόπιμο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος
να παρασχεθούν κάποιες σχετικές διευκρινίσεις επί της ποινικής διαδικασίας συνολικά.
5) Τμήμα Οικονομικού και Γραμματείας
Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, δομικό στοιχείο των αλλαγών που επιφέρει το νέο
οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το Π.Δ. 8/2019, είναι η συγκέντρωση της
οικονομικής διαχείρισης στις ΠΥΣΥ και η υποχρέωση των πληρωμών μέσω του
διατραπεζικού συστήματος. Με την έναρξη λειτουργίας της Α΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης
Κ.Ε.Α.Ο. ΑΤΤΙΚΗΣ, οι οικονομικές συναλλαγές που αφορούν τους οφειλέτες που υπάγονται
στη χωρική του αρμοδιότητα, θα διενεργούνται ως εξής :
▪ με σχετική πληρωμή από τον οφειλέτη είτε μέσω Διαδικτύου (Internet Banking) είτε
μέσω Τραπέζης (διαδικασία ΔΙΑΣ) με τη χρήση ταυτότητας οφειλέτη.
▪ με την προσέλευση του οφειλέτη στο KEAO – Τμήμα Εξυπηρέτησης Οφειλετών, θα
εκδίδεται παραστατικό σειράς ΔΣ που φέρει αριθμό RF, το οποίο στη συνέχεια θα
εκτελείται αυθημερόν είτε μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος είτε μέσω Internet Banking
(τραπεζικό προϊόν : e – ΕΦΚΑ – παραστατικά υποκαταστημάτων)
Επομένως μετά τη δημιουργία των νέων Μονάδων ΚΕΑΟ και ΠΥΣΥ, σύμφωνα με το Π.Δ.
8/2019, οι εισπράξεις θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα μέσω του τραπεζικού
συστήματος και κατ’ εξαίρεση στις ΠΥΣΥ, ενώ οι δαπάνες θα ελέγχονται από το ΚΕΑΟ αλλά
θα καταβάλλονται στους δικαιούχους από τις ΠΥΣΥ.
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:
▪ Η διαχείριση δαπανών διοίκησης.
▪ Η διαχείριση δικαστικών εξόδων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης, καθώς και η
διαχείριση πληρωμών δικαστικών επιμελητών.
▪ Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης.
▪ Η διαχείριση θεμάτων προσωπικού και η τήρηση βοηθητικού ατομικού φακέλου
υπαλλήλων της Διεύθυνσης.
▪ Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στις αποζημιώσεις υπερωριακής και
πρόσθετης απασχόλησης, στις διαδικασίες έγκρισης και τα έξοδα κίνησης για τις
μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας του προσωπικού της Διεύθυνσης.
▪ Η επιμέλεια για τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των υποδομών, τη συντήρησή
τους και την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.
▪ Η φροντίδα για τη λειτουργική και εργονομική αξιοποίηση των κτηριακών
υποδομών, των χώρων εργασίας και των χώρων υποδοχής των πολιτών καθώς και η
επιμέλεια για την τήρηση του προγράμματος συντήρησης των κτηριακών
υποδομών.
▪ Η τήρηση βιβλίου συντηρήσεως για κτηριακές, ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και η διαβίβαση αντιγράφων του στις αρμόδιε Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α..
▪ Ο προσδιορισμός των παγίων και λειτουργικών δαπανών και η έγκαιρη ενημέρωση
της ΠΥΣΥ για την έγκριση, πληρωμή και εκκαθάριση.
▪ Ο προσδιορισμός των αναγκών σε αναλώσιμα υλικά και η παραλαβή τους από την
ΠΥΣΥ, καθώς και η διαχείριση αυτών.
▪ Η διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και η τήρηση του πρωτοκόλλου και του
αρχείου της Διεύθυνσης.
▪ Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων όπου αυτό
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
▪ Η μέριμνα για τον καθαρισμό, τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ασφάλεια των
κτηρίων και των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.
ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ e-ΕΦΚΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΑΟ
Η επικοινωνία των υπηρεσιών ΚΕΑΟ με τις Τοπικές Δ/νσεις e-ΕΦΚΑ της περιοχής τους θα
εξακολουθήσει να γίνεται όπως ίσχυε και με τα Τοπικά Υποκαταστήματα Μισθωτών και μη
Μισθωτών e-ΕΦΚΑ.
Επισημαίνεται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υποπερ. ιβ΄ της περ. α΄ και ια΄, της περ. γ΄
της παρ. 13 του άρθρου 34, τα Τμήματα α) Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών και β)
Ασφάλισης και Εισφορών κάθε Τοπικής Διεύθυνσης e- Ε.Φ.Κ.Α., θα εξακολουθήσουν να
υποστηρίζουν τις εργασίες του Κ.Ε.Α.Ο., όπως παραλαβή και διεκπεραίωση εγγράφων καθώς και
συγκεκριμένων εργασιών αναγκαστικής είσπραξης κατά οφειλετών που υπάγονται στην τοπική
τους αρμοδιότητα, μετά από σχετική παραγγελία των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ενέργειες:
1) Παραλαβή Παραγγελιών Κατάσχεσης και Περιλήψεων Εγγραφής Υποθήκης προς
εκτέλεση εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, χρέωση σε δικαστικούς επιμελητές,
παραλαβή αποτελέσματος παραγγελιών και παράδοση του πλήρους φακέλου στην
αρμόδια Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο. ΑΤΤΙΚΗΣ.
2) Παραλαβή Πινάκων Εξόδων και Δικαιωμάτων των δικαστικών επιμελητών για
εκτελεσθείσες πράξεις εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας και διαβίβαση στην
αρμόδια Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο. ΑΤΤΙΚΗΣ, για έλεγχο, προσαρμογή και
καταχώρηση στο ΟΠΣ.
3) Παραλαβή επιδοτέων εγγράφων, π.χ. αναγγελιών απαιτήσεων e-ΕΦΚΑ, κι επίδοσή τους
στα κατά τόπο αρμόδια όργανα, πχ. Συμβολαιογράφοι, σύνδικοι, Πολ. Πρωτοδικεία,
κλπ εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας.
4) Παραλαβή φακέλου και χρέωση σε συνεργαζόμενο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του
ΕΦΚΑ κατά τη δικάσιμο (αιτήσεις ανακοπών, αναστολών, εξυγίανσης, Ν.3869/2010,
κλπ…).
IV. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• Αρχειοθέτηση έγχαρτου υλικού – Τήρηση φυσικού αρχείου.
Κρίνεται σκόπιμο, λόγω της νέας οργανωτικής δομής των υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο., το φυσικό
αρχείο της υπηρεσίας να αναδιοργανωθεί και να τηρείται εφεξής κατά οφειλέτη (ΑΜΟ)
και όχι κατά θεματική κατηγορία (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, ανακοπές, πτωχεύσεις,
κλπ). Η εν λόγω αναδιοργάνωση θα πρέπει να εκκινήσει κατά προτεραιότητα για τους
μεγάλους οφειλέτες (άνω των 200.000€), ενώ παράλληλα, με αφορμή νέα συμβάντα
(εγγραφή κατάσχεσης, πτώχευση, ανακοπή, κλπ), ή, αναδιοργάνωση, θα
πραγματοποιείται και για κάθε άλλον οφειλέτη στον οποίον αφορούν.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί άμεσα για όλους τους
οφειλέτες, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής, στο συντομότερο – εύλογο – χρονικό διάστημα.
• Ψηφιακή Υπογραφή Κατασχετηρίων εις χείρας Πιστ/κών Ιδρυμάτων.
Τα αρμόδια όργανα της Α΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ.Ε.Α.Ο. ΑΤΤΙΚΗΣ, πρέπει σε
συνεννόηση με την Δ/νση Πληροφορικής Κ.Ε.Α.Ο. και την Δ/νση Αναγκ. Μέτρων Είσπραξης
& Νομικής Υποστήριξης Κ.Ε.Α.Ο., κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 50/2015 εγκυκλίου ΚΕΑΟ, να
μεριμνήσουν για την απόκτηση των απαιτούμενων ψηφιακών πιστοποιητικών (USB
memory stick) προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να υπογράφουν ψηφιακά τα
ηλεκτρονικά κατασχετήρια εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Εφόσον στο παρελθόν έχουν ολοκληρώσει την προαναφερθείσα διαδικασία και
διαθέτουν τα εν λόγω πιστοποιητικά, δεν απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας κι η
ψηφιακή υπογραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ενέργεια.