Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

11 Φεβρουαρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019

Με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α’, 235/26.11.2020), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’,
256/23.12.2020), προβλέπεται η καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθάρισης Μη
Μισθωτών ασφαλισμένων ετών 2017, 2018 και 2019 σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, της
πρώτης δόσης καταβαλλομένης μέχρι την 31.3.2021.
Με το παρόν παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για την ενιαία ενημέρωση
ασφαλισμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών:

 • Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης περιλαμβάνονται η εκκαθάριση έτους 2019 και οι
  τροποποιητικές εκκαθαρίσεις ετών 2017, 2018 των οποίων η προθεσμία καταβολής
  πρώτης δόσης έληγε 30.11.2020.
 • Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 31.3.2021.
  Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου
  μήνα.
 • Οι ως άνω δόσεις εξοφλούνται, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις έως την νέα
  προθεσμία καταβολής τους.
 • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής
  προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης
  καταβολής.
 • Σε οποιοδήποτε στάδιο, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του
  υπολοίπου της οφειλής.
 • Προσοχή!!! Οι δόσεις εξοφλούνται με την χρήση του κωδικού πληρωμής
  που ίσχυε για την καταβολή εισφορών έως 31.12.2019.
 • Μετά τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις βεβαιώνονται στο
  ΚΕΑΟ.
 • Έχουν επέλθει οι απαιτούμενες αλλαγές στην μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα Ασφάλιση Μη Μισθωτών» και στον Ατομικό Λογαριασμό του ασφαλισμένου.