Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

2 Φεβρουαρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Γενική Δ/νση Εισφορών
Δ/νση Εισφορών Μισθωτών
Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού των παρεχόμενων Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ,
με το υπ’ αριθμ. 306179/19.11.2020 Γενικό Έγγραφό μας, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία
αναβαθμισμένη ηλεκτρονική εφαρμογή χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
για πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών
επιχειρήσεων.
Με την αναβαθμισμένη αυτή Υπηρεσία εκδίδεται ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής
Ενημερότητας, μετά από έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών οφειλών κάθε
ασφαλιστέας δραστηριότητας, με τις προϋποθέσεις που τίθενται από το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο.
Σε περιπτώσεις μη συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής
Ενημερότητας (π.χ. λόγω οφειλών), δημιουργείται Ενημερωτικό Σημείωμα Οφειλών ανά
π. Φορέα, με το οποίο ενημερώνεται ο υπόχρεος, προκειμένου να προβεί στην τακτοποίηση της
οφειλής (εξόφληση ή ρύθμιση), ώστε να είναι δυνατή η έκδοση ενιαίου ΑΑΕ.
Για την υποστήριξη της νέας Υπηρεσίας υλοποιήθηκαν οι πιο κάτω λειτουργικότητες:
Αντιστοιχήθηκαν πλήρως οι διενεργούμενοι έλεγχοι στα δύο συστήματα εργοδοτών και μη
μισθωτών (ΟΠΣ/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΗΔΙΚΑ, αντίστοιχα), σύμφωνα με την αιτία χορήγησης του
Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), και τέθηκαν οι παραδοχές που πρέπει να
πληρούνται, ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου, τόσο ως προς τις ιδιότητες του
υπόχρεου (εργοδότης ή/και ατομικά υπόχρεος), όσο και ως προς την κατάσταση των
οφειλόμενων εισφορών. Από τον συνδυασμό αυτό, καθορίζεται η χορήγηση ή μη του ΑΑΕ,
καθώς και η διάρκεια ισχύος του (δίμηνης ή εξάμηνης ισχύος). Ανάλογα έχουν
τροποποιηθεί τα λεκτικά μηνύματα του ΑΑΕ και η μορφή του.
Επικαιροποιείται η υπηρεσία με την προσθήκη του πεδίου Α.Δ.Τ. (Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας) Φυσικών Προσώπων επί του ΑΑΕ, με βάση το Μητρώο της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Τέθηκε σε λειτουργία η διασύνδεση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
ως προς τους «αναπόγραφους» στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και
Οικοδομικών Έργων και συμπληρώνονται στο ΑΑΕ τα στοιχεία μέσω Web Service με την
ΑΑΔΕ.
Προστέθηκε η νέα επιλογή «Καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης», προκειμένου
να εκδοθεί «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ», η οποία
αντικαθιστά την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 του υπόχρεου. Η
δήλωση υποβάλλεται εφόσον ο υπόχρεος δεν είχε ποτέ τις ιδιότητες των εδαφίων α έως
και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.15435/913/16-4-2020 (ΦΕΚ Β’
1559/23-4-2020) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με το παρόν Γενικό Έγγραφο, στο πλαίσιο περαιτέρω επέκτασης των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, γνωστοποιείται ότι τίθεται σε παραγωγική λειτουργία Διαδικτυακή
Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ
με χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων του taxisnet.


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για τις εξής κατηγορίες χρηστών:
– Επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) απογεγραμμένες και αναπόγραφες (δηλαδή αυτές
που δεν απασχολούν προσωπικό) στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του
e-ΕΦΚΑ.
– Φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, μισθωτοί
ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, λοιποί ιδιώτες).
Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, υπόχρεα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
οικοδομοτεχνικών έργων, που δεν είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών
επιχειρήσεων, έχουν πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή για τη λήψη ΑΑΕ οποιασδήποτε αιτίας,
εκτός από το ΑΑΕ Οικοδομοτεχνικού Έργου που εκτελούν.
Το ΑΑΕ Οικοδομοτεχνικού Έργου χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας λήψης
Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για πιστοποιημένους εργοδότες, με χρήση των
κωδικών που χορηγούνται κατά την πιστοποίησή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
e-ΕΦΚΑ.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Η εγκυρότητα των Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας, που εκδίδονται μέσω της
νέας εφαρμογής, είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί μέσω του link → Επιβεβαίωση Εγκυρότητας
Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της
οθόνης. Η χρήση της εφαρμογής δεν απαιτεί κωδικούς πρόσβασης. Καταχωρούνται ο τύπος
του ΑΑΕ, ο Αριθμός Συστήματος που είναι αποτυπωμένος σε αυτό, και ο ΑΦΜ του υπόχρεου.
Με την επιλογή «Έλεγχος», τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν ελέγχονται ως προς την
εγκυρότητά τους από το σύστημα για να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα ή μη του ΑΑΕ, με
αντίστοιχη εκτύπωση.
Η νέα διαδικτυακή Υπηρεσία απλοποιεί ακόμη περισσότερο την διαδικασία έκδοσής του,
παρέχοντας πρόσβαση σε ένα πλέον κόμβο επικοινωνίας, ενιαιοποιώντας τους απαιτούμενους
ελέγχους και παράγοντας ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας .
Παρακαλούμε για την συστηματική ενημέρωση των ασφαλισμένων και εργοδοτών τόσο
για νέα Υπηρεσία όσο και τις γενικότερες Υπηρεσίες και λειτουργικότητες που παρέχονται.