Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

28 Ιανουαρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν με την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4611/2019.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας κοινοποιούμε το με αρ.
πρωτ. Φ80000/51292/2088/13-01-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων με το οποίο παρέχονται οδηγίες σχετικά με το
καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως
ισχύουν.