ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

28 Ιανουαρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Nέες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ – Ανάρτηση Αποφάσεων Εγγραφής, Διαγραφής και Επανεγγραφής

Με τις ως άνω σχετικές Εγκυκλίους και Γενικό Έγγραφο γνωστοποιήθηκαν οι νέες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, για μη μισθωτούς Ασφαλισμένους, Ελεύθερους
Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες, «Υποβολή Απογραφικής
Δήλωσης», «Μεταβολή Δραστηριότητας», «Λήξη ασφάλισης» και «Βεβαίωση
Επανεγγραφής». Δόθηκαν οδηγίες για τη χρήση της κάθε υπηρεσίας μέσω
διαδικτύου και μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής «Έσοδα –Ασφάλιση Μη
Μισθωτών και γνωστοποιήθηκαν οι λειτουργικές δυνατότητες της κάθε ηλεκτρονικής
υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων και η έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων.

Με το παρόν σας γνωστοποιούμε ότι τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η διαδικασία
δημιουργίας και ανάρτησης Διοικητικών Αποφάσεων Εγγραφής, Διαγραφής,
και Επανεγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τη μηχανογραφική εφαρμογή
«Έσοδα- Ασφάλιση Μη Μισθωτών».


Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Με τις διοικητικές πράξεις – αποφάσεις που εκδίδονται μέσω των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών πιστοποιείται η έναρξη και η λήξη της ασφάλισης καθώς και η επανέναρξη
ασφάλισης και αντίστοιχα η εγγραφή, η διαγραφή και η επανεγγραφή των
ασφαλισμένων στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ.
Οι Αποφάσεις περιλαμβάνουν:
– Ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου
– ΑΜΚΑ
– Ημερομηνία έκδοσης
– Κωδικό αριθμό ταυτοποίησης
– Υπογραφή της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ασφάλισης
– Αναφορά για δυνατότητα υποβολής ένστασης ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής εντός 30 ημερών από τη λήψη της Απόφασης.
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e-ΕΦΚΑ
Οι Αποφάσεις αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην οθόνη «Αποφάσεις eΕΦΚΑ».
Εφεξής, μετά τη διεπικοινωνία με την ΑΑΔΕ, για τη διαπίστωση της έναρξης
δραστηριότητας, και την έναρξη ασφάλισης και εισφοροδότησης στο Μητρώο θα
αναρτώνται άμεσα οι, κατά περίπτωση, αποφάσεις.
Με τη δημιουργία και ανάρτηση των διοικητικών αποφάσεων στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες και το Σύστημα «Έσοδα –Ασφάλιση Μη Μισθωτών» απλοποιούνται ακόμη
περισσότερο οι διαδικασίες και μειώνεται η προσέλευση συναλλασσόμενων στις
Υπηρεσίες καθόσον ολοκληρώνεται, μέσω διαλειτουργιών, η διαδικασία εγγραφής,
επανεγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο e-ΕΦΚΑ.

Συνημμένα Αρχεία