Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

15 Δεκεμβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών
ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές
που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, εκδόθηκαν οι ακόλουθες ΚΥΑ
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και
μεταφορών:
1) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε. 9483/ΠΕ/Α325/9-10-2020 (ΦΕΚ 4564/Β΄/15-10-2020,
φεκ 4615/Β’/20-10-2020 (διόρθωση), ΑΔΑ: ΨΙΘΟ465ΧΘΞ-49Ο) Κοινή Υπουργική
Απόφαση, με την οποία οριοθετήθηκαν περιοχές του Δήμου Σερρών της Περιφερειακής
ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως πληγείσες από φυσική
καταστροφή (πλημύρες της 21ης Ιουνίου 2020).
2) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8046/ΠΕ/A325/09-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4560/Β΄/15.10.2020, ΑΔΑ: ΨΠ3Ψ465ΧΘΞ-Ο60), οριοθετήθηκαν περιοχές των
Δήμων Καστοριάς και Νεστορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως πληγείσες από φυσική καταστροφή
(χαλαζόπτωση 17ης Αυγούστου 2020).
3) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./9123/Α325/09-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4577/Β/16-10-2020, ΑΔΑ:9Η98465ΧΘΞ-17Κ), οριοθετήθηκαν περιοχές του Δήμου
Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ως πληγείσες περιοχές από φυσική καταστροφή ( πλημμύρες της 21ης
Μαίου 2020 ).
4) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./12311/Α325/01-09-2020 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 3905/Β/14-09-2020, ΑΔΑ:Ω0Ν5465ΧΘΞ-4ΡΣ), οριοθετήθηκαν περιοχές του Δήμου
Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως
πληγείσες περιοχές από φυσική καταστροφή ( πλημμύρα και χαλαζόπτωση της 15ης &
16ης Νοεμβρίου 2017 ).
5) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./οικ.6632/Α325/01-09-2020 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 3834/Β’/9-09-2020, ΑΔΑ:Α65ΞΩ465ΧΘΞ-ΥΒ4), οριοθετήθηκαν περιοχές του
Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως πληγείσες περιοχές από φυσική καταστροφή
( πλημμύρα και χαλαζόπτωση της 10ης Ιουλίου 2019).
6) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./3352/Α325/11-08-2020 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 3499/Β/24-08-2020, ΑΔΑ:Ψ2ΖΝ465ΧΘΞ-0ΨΣ), οριοθετήθηκαν περιοχές του Δήμου
Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως
πληγείσες περιοχές από φυσική καταστροφή (ανεμοστρόβιλοι της 24ης Σεπτεμβρίου &
4ης Νοεμβρίου 2019).
7) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./26169/Α325/27-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 5293/Β/1-12-2020, ΑΔΑ:ΩΕΕΞ465ΧΘΞ-86Σ), οριοθετήθηκαν οι Περιφερειακές
Ενότητες Σάμου, Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως πληγείσες περιοχές
από φυσική καταστροφή ( σεισμός της 30ης Οκτωβρίου 2020 ).
Σε ότι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει εκδώσει την Υ.Α.
Φ14/οικ.333/6-3-1998 (Φ.Ε.Κ.Β΄272), κατ΄εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 8 παρ. 1 του Ν
.2556/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄196), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του αρ. 4 του Ν.2556/97
(ΦΕΚ Α΄270), όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, για τις αποδεδειγμένα πληγείσες
επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν
δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και
αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις:

 1. Κεφαλαιοποίηση, των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής
  καταστροφής μήνα, ασφαλιστικών εισφορών (μετά των προσθέτων τελών, τόκων,
  προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).
 2. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του
  μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα
  αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων).
 3. Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης
  από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
  Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και
  εφαρμογή των οδηγιών των Γενικών Εγγράφων Γ.Ε. Ε33/76/06-05-1998, Γ.Ε. Ε33/1134/01-07-
  2016 (τ. Ι.ΚΑ. – Ε.Τ.Α.Μ.) & ΔΙΕΣΦΜΜ/1033/1267173/25-9-2017 (Intranet ΕΦΚΑ).