Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

19 Νοεμβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4659/2020 προβλέπεται ότι οι παντός τύπου,
βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α., και τα παντός
τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο e-Ε.Φ.Κ.Α. χορηγούνται και παραλαμβάνονται
και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Με την διάταξη του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. οικ. 17535/Δ1.6002/6-5-2020 (ΦΕΚ Β’
1754/7-5-2020) κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων και Επικρατείας, ορίσθηκε η διαδικασία πιστοποίησης φορέων, υπηρεσιών και
προσώπων για έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ διαδικτυακά.
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού των
παρεχόμενων Υπηρεσιών, αναμορφώνει/βελτιστοποιεί, την ήδη υφιστάμενη ηλεκτρονική
εφαρμογή χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για
πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες,
Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους)
(σχετ. Εγκ.97/2011 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.
Με την νέα αναβαθμισμένη Υπηρεσία εκδίδεται ενιαίο Αποδεικτικό
Ασφαλιστικής Ενημερότητας, μετά από έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών
ασφαλιστικών οφειλών κάθε ασφαλιστέας δραστηριότητας, με τις προϋποθέσεις
που τίθενται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Σε περιπτώσεις μη συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής
Ενημερότητας λόγω π.χ. οφειλών, θα δημιουργείται Ενημερωτικό Σημείωμα Οφειλών ανά
π. Φορέα, με το οποίο ενημερώνεται ο υπόχρεος, προκειμένου να προβεί στην τακτοποίηση της
οφειλής (εξόφληση ή ρύθμιση), ώστε να είναι δυνατή η έκδοση ενιαίου ΑΑΕ.