Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

15 Οκτωβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1. Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου
Δικαίου και για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στους τομείς ασθένειας και
πρόνοιας του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ καθώς και στους τομείς πρόνοιας του τ. ΤΑΠΙΤ, έχουν
προβλεφθεί, για την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ,
συμπληρωματικοί κωδικοί ειδικότητας και κωδικοί πακέτων κάλυψης αντίστοιχα. (Σχετικός
συν/νος Πίνακας ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ).

 1. Για την απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ των περιπτώσεων που υπάρχει
  εξαίρεση του κλάδου κύριας σύνταξης (π.χ. αρχιερείς κλπ), έχει δημιουργηθεί νέα
  κωδικοποίηση (Σχετικός συν/νος Πίνακας ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ).
 2. Οι Κωδικοί Ειδικότητας «001027 – Υγειονομική Περίθαλψη – Παροχής σε Είδος» & «001028 –
  Υγειονομική Περίθαλψη – Παροχή σε Χρήμα» με τους αντίστοιχους ΚΠΚ «3006» & «3007»,
  θα χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που ελλείπει ο ένας εκ των δύο
  κλάδων, λόγω ασφάλισής τους σε έτερο ασφαλιστικό ταμείο εκτός ΕΟΠΥΥ.
  Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση απεικόνισης και για τους δύο κλάδους υγειονομικής
  περίθαλψης (είδος & χρήμα) η απεικόνιση θα γίνεται με τον Κωδικό Ειδικότητας «001026 –
  Υγειονομική Περίθαλψη – Παροχή σε Είδος & Χρήμα) και το αντίστοιχο ΚΠΚ 2715 κατά τα
  γνωστά.
 3. Για την απεικόνιση της ασφάλισης των δημοσιογράφων (μετακλητών υπαλλήλων με σχέση
  δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), που διορίζονται από 1/7/2019 στους Φορείς του Δημόσιου
  Τομέα, για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση διατήρησης του προγενέστερου ασφαλιστικού
  καθεστώς, έχει προβλεφθεί νέα κωδικοποίηση (Σχετικός συν/νος Πίνακας ΟΣΥΚ
  ΔΗΜΟΣΙΟΥ).
 4. Με αφορμή αιτήματα από εκκαθαριστές Φορέων του Δημόσιου Τομέα, προέκυψε ανάγκη
  τροποποίησης της ήδη υπάρχουσας κωδικοποίησης ορισμένων ασφαλιστικών περιπτώσεων
  που αφορούν σε υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου, έτσι ώστε αφενός να υπάρχει
  αναλυτικότερη απεικόνιση της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, αφετέρου να
  εξασφαλιστεί ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών από όλους τους Φορείς.
  Συγκεκριμένα στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται ανά ασφαλιστική κατηγορία
  τόσο οι νέοι όσο και οι παλαιοί κωδικοί ειδικότητας που αντικαθίστανται, για λόγους δε
  προσαρμογής των μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας των φορέων, η νέα
  κωδικοποίηση τίθεται αποκλειστικά σε ισχύ από 1/1/2021 και εντεύθεν.
  Επισημαίνεται ότι για τις Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ χρονικής περιόδου 1/1/2020 έως
  31/12/2020 που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν, θα χρησιμοποιείται μόνο η παλαιά
  κωδικοποίηση κατά τα γνωστά.