Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

8 Οκτωβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Διαδικασία βεβαίωσης χρόνου επικουρικής ασφάλισης συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, προς έκδοση επικουρικής σύνταξης τ. ΕΤΕΑΜ.

Α1. Με την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.4387/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 1
το άρθρου 51 του Ν.4387/2016, εντάσσεται από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ (νυν eΕΦΚΑ) το ΕΤΑΤ. Συνεπώς, και οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος
ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ, όσοι δηλαδή δικαιώθηκαν προσυνταξιοδοτικής παροχής μετά
την 18/4/2006, καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ,ο οποίος καταβάλλει πλέον
τις προσυνταξιοδοτικέςτους παροχές, όπως αυτές υπολογίστηκαν από το ΕΤΑΤ,
αναπροσαρμοσμένες βάσει των διατάξεων του άρθρου 73Α του ν.4387/2016.
Α2. Με την παρ. 4 του άρθρου 73Α του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’), στο πλαίσιο
ισότιμης αντιμετώπισης ομοειδών καταστάσεων στον ΕΦΚΑ, οι συνταξιούχοι
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΠΕΤΕ), όσοι δηλαδή
δικαιώθηκαν προσυνταξιοδοτικής παροχής έως και την 17/4/2006, καθίστανται
και αυτοί συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος καταβάλλει πλέον τις
προσυνταξιοδοτικές τους παροχές, όπως αυτές καταβάλλονταν από το ΕΤΕΑ και
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5f60a3dd9d3a876c8a37673e στις 15/09/20 14:24
αναπροσαρμόστηκαν βάσει των ενιαίων κανόνων, κατ’ αναλογία με τα
προβλεπόμενα για τις καταβαλλόμενες από το ΕΤΑΤ παροχές.
Α3. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.20203/οικ.12708/593/17-7-2006
έγγραφο της Γενικής Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα “Υπαγωγή
ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και το Ε.Τ.Α.Τ.”:
“3. Στα πλαίσια της παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του
άρθρου 26 του ν. 3455/2006, από την 18-4-2006 και εξής ολόκληρο το ποσό των συντάξεων
που κατέβαλλε το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στα ανωτέρω πρόσωπα θα καταβάλλεται από το
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ως νέου ασφαλιστικού φορέα τους.
Επειδή η υπαγωγή τους πραγματοποιείται με ειδικό νόμο, ανεξάρτητα από την ισχύουσα
νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για συγχώνευση επικουρικών Ταμείων, στη σύνταξή τους αυτή
δεν θα έχουν εφαρμογή οι προβλεπόμενοι περιορισμοί για τις συντάξεις των συνταξιούχων
που προέρχονται από συγχωνευθέντα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης.”
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο ΕΦΚΑ καταβάλλει τις προσυνταξιοδοτικές
παροχές των συνταξιούχων ΕΤΑΤ (ΤΕΑΠΕΤΕ) και ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΠΕΤΕ)
όπως αυτές υπολογίστηκαν από ΕΤΑΤ και ΤΕΑΠΕΤΕ αντίστοιχα και
αναπροσαρμόστηκαν βάσει των διατάξεων του ν.4387/2016.

Β.Προσυνταξιοδοτική Παροχή
Οι εν λόγω προσυνταξιοδοτικές παροχές απονεμήθηκαν στους δικαιούχους,
συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ από 1/1/2017, βάσει των σχετικών καταστατικών
διατάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ, που προβλέπουν τις θεμελιωτικές προϋποθέσεις και τις
ποσοτικές παραμέτρους υπολογισμού των.
Όσον αφορά στις παραμέτρους υπολογισμού, αυτές είναι:
1) Χρόνος επικουρικής ασφάλισης στο ΤΕΑΠΕΤΕ
2) Χρόνος κύριας ασφάλισης
3) Ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης
4) Συντάξιμες αποδοχές
Σημειώνεται ότι η ασφάλιση στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ΤΕΑΠΕΤΕ
γίνονταν ταυτόχρονα και ενοποιημένα με την επικουρική ασφάλιση με κοινόενιαίο ποσοστό ασφάλισης, μη διαχωριζόμενο σε επιμέρους ποσοστά για
προσυνταξιοδότηση και επικουρική ασφάλιση. Ουσιαστικά, πρόκειται για
ασφάλιση που οδηγεί χρονικά πρώτα σε προσυνταξιοδότηση και ακολούθως σε
επικουρική σύνταξη, με διαφορετικές προϋποθέσεις φυσικά.
Σαφώς ως εκ τούτου προκύπτει ότι ο χρόνος επικουρικής ασφάλισης στο
ΤΕΑΠΕΤΕ ταυτίζεται με τον αντίστοιχο χρόνο, όπως αυτός προσδιορίστηκε
στην απόφαση απονομής της προσυνταξιοδοτικής παροχής.

Γ. Διαδικασία
Δεδομένου ότι:
α) Ο χρόνος ασφάλισης στο ΤΕΑΠΕΤΕ (ο χρόνος μέχρι και 17/4/2006)
θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο τ.ΕΤΕΑΜ και
β) Οι συνταξιοδοτικοί φάκελοι των συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού
καθεστώτος ΤΕΑΠΕΤΕ βρίσκονται στην αρμόδια για την καταβολή της
προσυνταξιοδοτικής παροχής Β΄ Δ/νση Παροχών της Γενικής Δ/νσης
Παροχών και Υγείας του ΕΦΚΑ,
η διαδικασία που θα ακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του
ΕΦΚΑ (νυν e-ΕΦΚΑ)για την απονομή επικουρικής σύνταξης σε συνταξιούχους
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΤΕΑΠΕΤΕ, είναι:

 1. Το αρμόδιο για την απονομή επικουρικής σύνταξης υποκατάστημα ΕΦΚΑ θα
  αποστέλλει στην Β΄ Δ/νση Παροχών της Γενικής Δ/νσης Παροχών και
  Υγείαςτου ΕΦΚΑ αίτημα διαβίβασης του φακέλου του συνταξιούχου.
 2. Η Β΄ Δ/νση Παροχών της Γενικής Δ/νσης Παροχών και Υγείας του ΕΦΚΑ θα
  διαβιβάζει τον φάκελο του συνταξιούχου, με συνημμένη στο διαβιβαστικό την
  απόφαση απονομής προσυνταξιοδοτικής παροχής, βεβαιώνοντας ότι η
  προσυνταξιοδοτική παροχή καταβάλλεται στον συνταξιούχο σύμφωνα με τα
  στοιχεία ασφάλισης που αναγράφονται σ’ αυτή.
 3. Το αρμόδιο για την απονομή επικουρικής σύνταξης υποκατάστημα ΕΦΚΑ θα
  εξετάζει πλέον τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον αναγραφόμενο στην
  απόφαση απονομής προσυνταξιοδοτικής παροχής χρόνο επικουρικής
  ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ.
  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις
  συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος τ.ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ, όσοι δηλαδή
  συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 18/4/2006. Ο χρόνος ασφάλισης των εν λόγω
  συνταξιούχων στο τ.ΕΤΕΑΜ από 18/4/2006 δεν θα αναζητείται από το ΟΠΣ
  τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθόσον η συγκεκριμένη αναζήτηση προηγήθηκε της έκδοσης της
  προσυνταξιοδοτικής παροχής, η οποία εκδόθηκε και βάσει αυτής