ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

28 Αυγούστου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Παράταση μέχρι 18/09/2020:
α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου και Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης.
β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων – εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών του άρθρου 123, παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄148) μη ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Με την υπ. αριθμ. 307/Συν.26/27.08.2020 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., παρατείνεται μέχρι 18/09/2020 η προθεσμία:
α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου και Ιουλίου 2020 και καταβολής των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για τους:
-εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020 στο
Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31 του ν. 4690/2020),
-εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους
ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2020
(άρθρο 32 του ν. 4690/2020),
– εποχικά εργαζόμενους -χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης- που
επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2020 από εργοδότες του
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του ν. 4690/2020).
β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου 2020 και καταβολής των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που
δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του
50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 και στους
κλάδους των αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 123 παρ. 1 και 3 του ν.4714/2020)
μη ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ,
χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων, προσθέτων τελών
και λοιπών προσαυξήσεων.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά εργαζόμενους λοιπών
κατηγοριών (εκτός των προαναφερομένων περιπτώσεων α & β), για τους οποίους οι
επιχειρήσεις-εργοδότες, θα πρέπει να υποβάλλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές
Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου Ιουλίου 2020 και να καταβάλουν τις
αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (μέχρι
31/08/2020).
Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που απασχόλησαν την ίδια
μισθολογική περίοδο:
– εργαζόμενους των προαναφερομένων περιπτώσεων α & β και
– εργαζόμενους λοιπών κατηγοριών,
θα πρέπει για αυτούς (τους εργαζόμενους των λοιπών κατηγοριών), να υποβάλουν
Κανονική (01) Α.Π.Δ. και να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές
μέχρι 31/08/2020, ενώ για τους εργαζόμενούς τους ενταγμένους στο Μηχανισμό
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης καθώς και τους
αναφερομένους στο άρθρο 123 παρ. 1 & 3 Ν.4714/2020, παρέχεται η δυνατότητα
να υποβάλουν Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. και να καταβάλουν τις αντίστοιχες
απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι 18/09/2020.

Συνημμένα Αρχεία