ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

6 Ιουλίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Αναζήτηση στοιχείων διαδοχικής ασφάλισης που αφορά χρόνο Ναυτικής Υπηρεσίας

Σύμφωνα με το 107/2018 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ:204/06-12-2018 τ.Α΄)
“Οργανισμός Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου”, καθορίζεται μεταξύ των αρμοδιοτήτων της
Διεύθυνσης Ναυτικής Υπηρεσίας ΝΑΤ και η επεξεργασία του πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας
για την διαπίστωση του ασφαλιστικού ναυτικού χρόνου των προς συνταξιοδότηση
ασφαλισμένων και η διαβίβασή του στα αρμόδια όργανα του e-ΕΦΚΑ.
Για την αποφυγή καθυστερήσεων, κατά την επεξεργασία συνταξιοδοτικών
αιτημάτων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης με συνυπολογισμό του χρόνου
ασφάλισης στο ΝΑΤ, τα έγγραφα με τα οποία αναζητούνται τα ασφαλιστικά στοιχεία της
διαδοχικής ασφάλισης, που αφορούν χρόνο ασφάλισης στο ΝΑΤ, να απευθύνονται στην
παρακάτω διεύθυνση:

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ)
Διεύθυνση Ναυτικής Υπηρεσίας
Τμήμα Επεξεργασίας Ναυτικής Υπηρεσίας
Εθνικής Αντίστασης 1,
18531 Πειραιάς

Συνημμένα Αρχεία