Γενικό Εγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Εγγραφο

3 Ιουλίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Παράταση μέχρι 10/07/2020 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 05/2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, άρθρου 14, του
Ν.4075/2012, «η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) των εργοδοτών που
απασχολούν προσωπικό … και προβλέπεται από την παρ.1 του Ν.2972/2001
(Α’/291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα
του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του
αριθμού μητρώου».
Δεδομένου ότι με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
21036/1737/2020 (Φ.Ε.Κ.2141/τ.Β΄/3-6-2020) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφορικά
με τον καθορισμό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020, ορίστηκε, μεταξύ
άλλων, ότι:
«…2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
(Α.Π.Δ.) του επιδόματος εορτών Πάσχα και τυχόν συμπληρωματικών Α.Π.Δ
του ίδιου σκοπού, έως την 10 Ιουλίου 2020, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας
καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα στους δικαιούχους» και
προκειμένου να υπάρχει ενιαία μεταχείριση του συνόλου των
επιχειρήσεων-εργοδοτών, με την υπ’ αριθμ. 218/Συν.20/02.07.2020
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., αποφασίστηκε
η παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
(Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 5/2020, μέχρι την Παρασκευή
10/07/2020, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων
επιβαρύνσεων.
Η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή των Α.Π.Δ., διέπεται από
τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του Άρθρου 7 του Ν.
2972/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 4
του Άρθρου 9 του Ν. 3232/2004 και του Άρθρου 19 του
Ν.4075/2012, όπως ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή
των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για την οποία εφαρμόζονται οι
προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του
Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύουν.