Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

3 Ιουλίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας

Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ.13637 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 2106 Β/4-6-2020)
Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του eΕΦΚΑ μπορούν να μεταβούν και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)
προκειμένου να αιτηθούν την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας
(Ε.Κ.Α.Α)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 06/7/2020.