ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

24 Ιουνίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ YΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.), ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, ορίζονται τα ακόλουθα:
1.Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική
δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι
επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται
σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές
πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε
χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’
αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742) και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
2.Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των
απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε
αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της,
δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις
30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα
καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του,
σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981
κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής
σχέσης έως την αναστολή αυτής.
3.Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των
απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε
αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής
σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα
λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική
απόφαση.
4.Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδομα εορτών Πάσχα
υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου
την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής
σχέσης».

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ.
21036/1737/2020 (Φ.Ε.Κ.2141/τ.Β΄/3-6-2020) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,
αναφορικά με τον καθορισμό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020
και τον χρόνο καταβολής αυτού, ορίστηκαν τα εξής:
«Άρθρο 1. Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και
χρόνος καταβολής του.
«1.Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ενεργό κύριο κωδικό
δραστηριότητας στις 20/03/2020 σύμφωνα με το συνημμένο στο
Παράρτημα Πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
ή εκείνες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την
20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού
έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν
στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020, του ιδίου ως άνω πίνακα, δύνανται να
καταβάλουν στους εργαζομένους τους το επίδομα εορτών Πάσχα έτους
2020, που ορίζει η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 742), σε χρόνο μεταγενέστερο από τη δήλη ημέρα καταβολής του
(15.4.2020), ωστόσο όχι πέραν της 30.6.2020.
2.Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των
απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε
αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο
χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από
τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’
αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση. Το επίδομα εορτών
Πάσχα έτους 2020 υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή
ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της
εργασιακής σχέσης».

Συνημμένα Αρχεία