ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

24 Ιουνίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επί των αμοιβών Δ.Σ.

Στις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 30 του Κανονισμού Ασφάλισης του eΕ.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), ορίζεται ότι:
«Εφόσον πολλαπλώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι απασχολήθηκαν εντός της
αυτής ημέρας σε περισσότερους εργοδότες και καταβλήθηκαν γι΄ αυτούς ασφαλιστικές
εισφορές, των οποίων το σύνολο υπερβαίνει την εισφορά της ανωτάτης ασφαλιστικής
κλάσεως, δικαιούνται την επιστροφή της επιπλέον καταβληθείσης εισφοράς, της βαρύνουσας
τον ασφαλισμένο…».
Με τις διατάξεις των άρθρων 38, 41 και 97 του Ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α΄/12-5-
2016), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, με τις διατάξεις των άρθρων 34, 37 και 45 του Ν.
4670/2020 (Φ.Ε.Κ.43/τ.Α’/28-02-2020), ορίστηκε η υπαγωγή στην ασφάλιση του eΕ.Φ.Κ.Α., μεταξύ άλλων, των κάτωθι κατηγοριών ασφαλισμένων:

 1. Τα πρόσωπα που κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή, εντεταλμένου,
  διευθύνοντος ή συμπράττοντος συμβούλου, διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισμού,
  εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για τις εισπραττόμενες αμοιβές,
  των προβλεπομένων ποσοστών υπολογιζόμενων επί του συνολικού ποσού των
  αμοιβών.
 2. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., των
  προβλεπομένων ποσοστών, υπολογιζόμενων επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή, καθώς και
  οι διαχειριστές όλων των νομικών μορφών των Εταιρειών πλην Ι.Κ.Ε..
  «Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., σε περίπτωση που η
  καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το
  ποσό εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει
  συμπληρώσει 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.
  Εάν η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά, υπολείπεται του ως άνω
  ποσού εισφοράς επί του βασικού ποσού μισθωτού, ως χρόνος ασφάλισης κατά μήνα
  λαμβάνεται το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς επί
  του βασικού μισθού μισθωτού, πολλαπλασιαζόμενο επί 25».
 3. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν
  αμοιβή, των προβλεπομένων ποσοστών υπολογιζόμενων επί της αμοιβής.
  «Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αγροτικών συνεταιρισμών ή σε
  περίπτωση που η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή
  υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού θεωρείται ότι ο
  ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.
  Εάν η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπολείπεται του ως άνω
  ποσού εισφοράς επί του βασικού ποσού μισθωτού, ως χρόνος ασφάλισης κατά μήνα
  λαμβάνεται το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς επί
  του βασικού μισθού μισθωτού, πολλαπλασιαζόμενο επί 25».
  Επιπρόσθετα, οι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία, υπάγονται υποχρεωτικά στην
  ασφάλιση των συνεισπραττόμενων από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., κλάδων ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Δ. –
  Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.-Λ.ΠΕ.ΑΕ), Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) & Ο.Ε.Ε.
  (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ).
  ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
  Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
  σχετικά με τη βάση υπολογισμού και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, για τον
  υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών των φορέων Κύριας Ασφάλισης
  που από 1/1/2017 εντάσσονται στον e- Ε.Φ.Κ.Α., έχουν εφαρμογή και για τα ανωτέρω
  πρόσωπα.
  Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας
  ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, συνίσταται στο
  δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό
  άγαμου μισθωτού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Συνεπώς, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας
ασφαλιστικής εισφοράς των ανωτέρω ασφαλισμένων, ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80€
και ισχύει από 1/1/2017 και στο ποσό των 6.500,00€ από 01/02/2019 (υπ΄αριθμ.
οικ.4241/127/30-01-2019 Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. 173/τ. Β’/30-01-2019).
Το εν λόγω ανώτατο όριο, εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής
απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά του
ασφαλισμένου.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Προκειμένου να υπάρχει ενιαία διαχείριση, των υποβληθεισών αιτήσεων επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, για τις ανωτέρω κατηγορίες ασφαλισμένων, από
τις Τοπικές Υπηρεσίες Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α., σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Η αίτηση επιστροφής θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία
Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α. ως εξής:
Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, που κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού
διευθυντή, εντεταλμένου, διευθύνοντος ή συμπράττοντος συμβούλου,
διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισμού και ασφαλίζονται παράλληλα αφενός
ως απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας (πλήρους ή μερικής
απασχόλησης) και αφετέρου επί της αμοιβής ή των αμοιβών κατ’
αποκοπή, θα υποβάλλουν την αίτηση επιστροφής στην Τοπική Υπηρεσία
Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α. που ανήκει η επιχείρηση ή μια εκ των
επιχειρήσεων που υποβάλλουν Α.Π.Δ. για τις αμοιβές κατ΄ αποκοπή.
Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, που ασφαλίζονται μόνο επί της αμοιβής ή
των αμοιβών κατ’ αποκοπή, θα υποβάλλουν την αίτηση επιστροφής στην
Τοπική Υπηρεσία Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α., στην ασφαλιστική αρμοδιότητα
της οποίας υπάγεται μια εκ των επιχειρήσεων που υποβάλλουν Α.Π.Δ.
για τις αμοιβές κατ΄ αποκοπή.
Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, που ασφαλίζονται σε δύο ή περισσότερες
επιχειρήσεις, ως απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας
(πλήρους ή μερικής απασχόλησης), θα υποβάλλουν την αίτηση επιστροφής
στην Τοπική Υπηρεσία Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α. στην ασφαλιστική
αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται μια εκ των επιχειρήσεων
απασχόλησής τους.
Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω διαδικασία ισχύει, τόσο για τους ασφαλισμένους που
συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και παράλληλα αμείβονται ως μέλη Δ.Σ. στον
ίδιο εργοδότη, όσο και για αυτούς που παρέχουν εργασία σε περισσότερους των δύο
εργοδοτών.
H διαδικασία επιστροφής, θα πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α., μέσω της οθόνης Έλεγχος Εργοδοτών,
με Κωδικό Τύπο Ελέγχου (01)-Έκτακτος Ουσιαστικός Έλεγχος.
Μετά την έκδοση και την οριστικοποίηση των σχετικών Αποφάσεων Ακύρωσης
Μετατροπής Ασφάλισης (ΑΚΜΕΤ), θα προκύπτει το προς επιστροφή ποσό και θα
εκδίδεται Απόφαση Επιστροφής Εισφορών (ΑΠ.ΕΠ.) στο δικαιούχο ασφαλισμένο.
σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 33/2018 Εγκυκλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Προς διευκόλυνσή σας, για την κρίσιμη χρονική περίοδο της αιτούμενης
επιστροφής, εκτός από την έκδοση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης έχετε τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την εκτύπωση «Έλεγχος Ύπαρξης Πολλαπλής
Απασχόλησης».
Τονίζεται, ότι η χρήση της συγκεκριμένης εκτύπωσης, θα είναι μόνο για
πληροφοριακούς λόγους και όχι για το χειρόγραφο υπολογισμό του προς επιστροφή
ποσού.