ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

27 Μαΐου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 02/2020 και 03/2020 και διαχείριση των υποβληθεισών (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 3/2020

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.
13226/325 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, περί του καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής των
διατάξεων της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, πριν την
τροποποίησή της, ορίστηκαν τα ακόλουθα:
Α) Ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών:
Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές,
περιόδου απασχόλησης 02/2020 και 03/2020, για το διάστημα έως την
απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων
εργασίας, σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από
20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α’/ 20.03.2020), απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020
αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020
αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων
προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Επομένως, οι ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων 02/2020 και
03/2020, καθίστανται ληξιπρόθεσμες από 01/10/2020 και από 01/11/2020
αντίστοιχα.
Διευκρινίζεται ότι, οι επιχειρήσεις ή εργοδότες θα πρέπει να καταβάλουν
αποκλειστικά και μόνο:
Τις προκύπτουσες ασφαλιστικές εισφορές για τις οποίες είναι υπόχρεοι,
ήτοι για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως
την αναστολή συμβάσεων εργασίας.
Τις ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν από τη χορήγηση της Άδειας
Ειδικού Σκοπού.
Τις ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν από τις αποδοχές εξ
ελευθεριότητας και τις αποδοχές Τηλεργασίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ’ αριθμ. 82992/06.05.2020 Γενικό Έγγραφο
της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α..
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ πρώην ΝΑΤ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθ. Δ.15/Δ’/οικ.13937/337 (Φ.Ε.Κ.
1384/τ.B’/14-04-2020), Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
& Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ΄αριθ. Δ.15/Δ’/οικ.
13226/325/26-3-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μεταξύ άλλων, ορίστηκαν τα
εξής;
«1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/26-3-2020 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, οι τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για
το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή
συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου,
της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20.03.2020), απαιτητών έως 31/3/2020 και
30/4/2020 αντίστοιχα, και έως 10/4/2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού
υπαγόμενου στην ασφάλιση του πρώην NAT, δύναται να καταβληθούν έως
30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, και έως 10/10/2020 για το πρώην NAT,
χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής».

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3/2020
Α) Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες που υπέβαλλαν την Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 3/2020, πριν την έκδοση
των οδηγιών του υπ’ αριθμ. 82992/06.05.2020 Γενικού Εγγράφου της
Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α., κάνοντας χρήση του Κωδικού
Τύπου Αποδοχών (01) Τακτικές Αποδοχές για όλη τη μισθολογική περίοδο του
03/2020, θα πρέπει να ακολουθήσουν την ακόλουθη διαδικασία:
Να απευθυνθούν στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία e-Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας
ή του παραρτήματος της επιχείρησης, προσκομίζοντας κατά περίπτωση,
Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ. (Δ.Μ.Σ.Α.), για κάθε
απασχολούμενο ξεχωριστά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
απαιτούμενη μετατροπή και ως εκ τούτου ο διαχωρισμός του
διαστήματος της πραγματικής εργασίας από αυτό της αναστολής.
Οι Κωδικοί Τύποι Αποδοχών που θα χρησιμοποιηθούν, έχουν
καθοριστεί στις οδηγίες του ανωτέρω Γενικού εγγράφου.
Β) Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες που υπέβαλλαν την Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 3/2020, πριν την
έκδοση των οδηγιών του υπ’ αριθμ. 82992/06.05.2020 Γενικού Εγγράφου της
Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α., κάνοντας χρήση του Κωδικού
Τύπου Αποδοχών (01) Τακτικές Αποδοχές, μόνο για το χρονικό διάστημα έως
την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή των
συμβάσεων εργασίας, θα πρέπει να ακολουθήσουν την ακόλουθη διαδικασία:
Να απευθυνθούν στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία e-Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας
της επιχείρησης, υποβάλλοντας Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ., στην
οποία θα υπάρχει μοναδική εγγραφή με χρήση του Κωδικού Τύπου
Αποδοχών (18), μόνο για το χρονικό διάστημα από την απαγόρευση
λειτουργίας των επιχειρήσεων ή από την αναστολή των συμβάσεων
εργασίας των απασχολουμένων τους.
Η υποβολή της ως άνω Α.Π.Δ. θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη εφόσον
υποβληθεί έως τις 12/06/2020. Μετά τη παρεύλεση της προθεσμίας
αυτής, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις.
Εφιστούμε την προσοχή στους αρμόδιους υπαλλήλους των Τμημάτων
Ασφάλισης-Εισφορών, ότι πριν την παραλαβή της ανωτέρω Α.Π.Δ, θα
πρέπει να ελέγχεται ότι περιλαμβάνει εγγραφή μόνο με τον Κωδικό
Τύπου Αποδοχών (18) και για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Για την διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών, οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες
θα πρέπει:
Να προσκομίσουν το σχετικό έντυπο, Υπεύθυνη Δήλωση
Επιχειρήσεων-Εργοδοτών του Π.Σ.-ΕΡΓΑΝΗ, στην οποία θα
αναγράφονται οι απασχολούμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας
έχουν τεθεί σε αναστολή.
Να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1985, ότι τηρούνται
τα εξής:
«Η επιχείρηση ή εργοδότης, δεν έχει καταγγείλει τις συμβάσεις
εργασίας των απασχολούμενων μισθωτών της καθώς και ότι μετά την
ολοκλήρωση του μέτρου διατηρεί τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας».
Τα ανωτέρω υποβάλλονται από τους κατά νόμο Υπεύθυνους των επιχειρήσεων
ή από εξουσιοδοτημένα αυτών πρόσωπα.