ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

27 Μαΐου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Α) Παράταση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 04/2020 επιχειρήσεων που πλήττονται και του 03/2020 και 04/2020 των επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες.

Β) Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 04/2020.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.
16484/499 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα:
«1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, οι
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020,
για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την
αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του
άρθρου ενδέκατου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ισχύει,
απαιτητών έως 31-05-2020, και έως 10-05-2020 σε περίπτωση
απασχόλησης προσωπικού υπαγόμενου στην ασφάλιση του πρώην
ΝΑΤ, δύναται να καταβληθούν έως 30-11-2020, και έως 10-11-2020
για το πρώην ΝΑΤ, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και
άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

 1. Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας,
  υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική
  Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ή την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
  Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών), μηνός Απριλίου 2020, εντός των εκάστοτε
  προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της
  ΑΠΔ ή της ΑΠΔ Ναυτικών, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Οι
  περιλαμβανόμενες στις ως άνω ΑΠΔ και ΑΠΔ Ναυτικών, ασφαλιστικές εισφορές
  για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την
  αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του
  άρθρου ενδέκατου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
  68), όπως ισχύει, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόμενων
  στην παρ. 1 προθεσμιών.».
 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  Στις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.
  16484/499 (Φ.Ε.Κ. 1044/τ.Β΄/26-03-2020), Κοινής Υπουργικής
  Απόφασης, υπάγονται οι επιχειρήσεις ή εργοδότες που:
  α) Απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή
  ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή
  ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής
  απασχόληση,
  β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020,
  ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020
  κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους
  στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ.
  Α.1053/2020 (Β΄ 949) και Α.1054/2020 (Β΄ 950) υπουργικών
  αποφάσεων, όπως ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική
  δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα
  από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-
  2020.
 3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
  Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες, για το διάστημα έως την
  απαγόρευση λειτουργίας τους με κρατική εντολή ή έως την αναστολή
  των συμβάσεων εργασίας των απασχολουμένων τους, σε εφαρμογή της
  περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020
  Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Α’/ 20.03.2020) και αποκλειστικά για τις
  ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνουν στην Α.Π.Δ. μισθολογικής
  περιόδου 04/2020 έχουν τις εξής προθεσμίες καταβολής:
 4. Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες είναι
  απαιτητές έως τις 31/05/2020, δύναται να καταβληθούν έως
  τις 30/11/2020,
 5. Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες είναι
  απαιτητές έως τις 10/05/2020, σε περίπτωση απασχόλησης
  προσωπικού υπαγόμενου στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ,
  δύναται να καταβληθούν έως τις 10/11/2020,
  χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων
  προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
 6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.)
  Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες, υποβάλλουν για το προσωπικό
  που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) ή την
  Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (Α.Π.Δ.) μισθολογικής
  περιόδου 04/2020, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
  Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των Α.Π.Δ., επιβάλλονται οι
  προβλεπόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις.
  Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), θα
  πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του υπ’ αριθμ.
  82992/06.05.2020 Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Εισφορών
  Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α..
 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  Με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 01/05/2020
  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 90/τ.Α’/01-05-2020), με
  θέμα: «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
  συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊου COVID -19 και την επάνοδο
  στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», ορίστηκε ότι:
  «1. Στις πληγείσες λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID19 επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις οι οποίες
  δραστηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας τον
  τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και
  οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες,
  εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω
  Κωδικού.
 8. α) Στις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες απασχολούν
  μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση
  εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη
  ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, οι τρέχουσες
  ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Μαρτίου
  και Απριλίου 2020, απαιτητές έως την 30η Απριλίου 2020
  και την 31η Μαΐου 2020 αντίστοιχα, δύναται να
  καταβληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και την 30η
  Νοεμβρίου 2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το
  διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης
  καταβολής….
  Οι ως άνω επιχειρήσεις υποβάλλουν για το προσωπικό
  που απασχολείται την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)
  μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 εντός των προθεσμιών,
  όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης
  υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
  προσαυξήσεις».
  Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις ή εργοδότες που ανήκουν στην
  ανωτέρω κατηγορία, δύνανται να καταβάλουν τις ασφαλιστικές
  εισφορές μισθολογικής περιόδου 03/2020 και 04/2020, έως στις
  31/10/2020 και 30/11/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό
  κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω
  εκπρόθεσμης καταβολής.
  Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), θα
  πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του υπ’ αριθμ.
  82992/06.05.2020 Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης
  Εισφορών Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α..
 9. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  Οι κοινοποιούμενες με την παρούσα διατάξεις δεν εφαρμόζονται
  στις περιπτώσεις:
  – που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών, μέρος ή όλοι,
  τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας
  τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή,
  καθώς και στην περίπτωση που
  – μετά την ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω
  επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό
  θέσεων εργασίας,
  Συνέπεια των ανωτέρω είναι η παράταση καταβολής να
  παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές να επιβαρύνονται με
  τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές
  κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Συνημμένα Αρχεία