ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

26 Μαΐου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Νέα Παράταση των προθεσμιών υποβολής:
α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων 01/2020, 02/2020 και 03/2020, για την υπαγωγή των Υπαλλήλων-Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016.
β) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικών περιόδων 02/2020, 03/2020 και 04/2020, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Α. Με την πρώτη των ως άνω σχετικών Εγκυκλίων της Διεύθυνσης Εισφορών
Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή
των διατάξεων της παρ. 1 α. και β. του άρθρου 4 του Ν. 4387/16 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.
Α/12.5.2016), σύμφωνα με τις οποίες, από 1/1/2017 οι τακτικοί και μετακλητοί
υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και
λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και
υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού
Σώματος, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπάγονται για κύρια σύνταξη στο
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Β. Με την δεύτερη ακολούθως των σχετικών Εγκυκλίων, δόθηκαν οδηγίες για
την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), των ασφαλιστικών
εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων
Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), των μισθωτών που υπάγονται στον eΕ.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 4225/14 (Φ.Ε.Κ. 2/τ.
Α’/7.1.2014).
Επιπρόσθετα, με το υπ’ αριθμ. 90845/18.05.2020, Γενικό Έγγραφο της
Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α., δόθηκαν οδηγίες για την υποβολή των
Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., των μισθολογικών
περιόδων από 02/2020 και εντεύθεν, διευκρινίζοντας ότι, η υποβολή όλων των
κλάδων ασφάλισης και των αντίστοιχων στους Τομείς ασφάλισης τ.
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., πρέπει να πραγματοποιείται με την Κανονική (01) Α.Π.Δ..
Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4670/2020, με τις οποίες
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4075/12 και ιδιαίτερα σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου αυτού, οι προθεσμίες υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής
Δήλωσης και καταβολής των εισφορών, δύναται να μεταβάλλονται με Απόφαση του
Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Δ. Οι Δημόσιοι Φορείς και οι επιχειρήσεις, την τρέχουσα χρονική περίοδο που
τα συνεχιζόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID –
19 και η εξ αποστάσεως εργασία εξακολουθούν να τηρούνται ως αναγκαία μέτρα για
τη μείωση του κινδύνου από τη διασπορά του και μετά την άρση του μέτρου της
απαγόρευσης της κυκλοφορίας, καλούνται να ανταπεξέλθουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο, προκειμένου να προσαρμόσουν τα συστήματα μισθοδοσίας
τους στις νέες απαιτήσεις και να διευκρινίσουν κρίσιμα ασφαλιστικά ζητήματα που
έχουν δημιουργηθεί κατά την εφαρμογή των ανωτέρω Εγκυκλίων.
Ε. Με την υπ’αριθμ.123/Συν.12η/21.5.2020 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., και αφού λήφθηκαν υπόψη τα μέτρα που έλαβε η
Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊου COVID – 19, με την
έκδοση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και των κατ’ εξουσιοδότηση
Υπουργικών Αποφάσεων, εγκρίθηκε η παράταση των προθεσμιών της υποβολής
των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικών περιόδων 01/2020,
02/2020 και 3/2020 για την υπαγωγή των Υπαλλήλων – Λειτουργών του Δημοσίου,
των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον eΕ.Φ.Κ.Α., στο εξής θα αναφέρεται ως «Α.Π.Δ. Δημοσίου Τομέα», καθώς και των
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικών περιόδων 02/2020
03/2020 και 04/2020, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους
αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., ως εξής:
Υποβολή της Α.Π.Δ. Δημοσίου Τομέα, μισθολογικής περιόδου 1/2020
και της Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.,
μισθολογικής περιόδου 02/2020, μέχρι τη Δευτέρα 15/06/2020.
Υποβολή της Α.Π.Δ. Δημοσίου Τομέα, μισθολογικών περιόδων
02/2020 και 03/2020 και της Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών του
τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., μισθολογικής περιόδου 03/2020 και 04/2020, μέχρι
την Τετάρτη 15/07/2020,
χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων.
Τονίζεται ότι, η υποβολή της Α.Π.Δ. Δημοσίου Τομέα, μισθολογικής περιόδου
04/2020 και της Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.,
μισθολογικής περιόδου 5/2020, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας, ήτοι έως 30/06/2020.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω Α.Π.Δ., θα επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1) Η παράταση, αφορά μόνο στην υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), στις οποίες περιλαμβάνονται οι τακτικοί και μετακλητοί
Υπάλληλοι –Λειτουργοί του Δημοσίου καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και της Αναλυτικής Περιοδικής
Δήλωσης (Α.Π.Δ.), για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους
αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..
2) Η υποβολή των Α.Π.Δ., για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που
συνδέονται με εργασιακές συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου. αορίστου ή ορισμένου
χρόνου (ΙΔΑΧ) και (ΙΔΟΧ), θα πραγματοποιηθεί εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω Α.Π.Δ.,
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
3) Οι ασφαλιστικές εισφορές που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) των παραγράφων (Α) και (Β), θα
πρέπει να καταβληθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύουν.