ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

25 Μαΐου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ

Επέκταση εξυπηρέτησης ασφαλισμένων του τ. Τομέα Ασφ/νων Δημοσίου και του τ. Τομέα Ασφ/νων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σε όλα τα Υποκ/τα Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ

Σας γνωστοποιούμε ότι από 01/6/2020 επεκτείνεται σε όλα τα Περ/κα και Τοπικά
Υποκ/τα Μισθωτών e-ΕΦΚΑ κατ εφαρμογή του ν. 4254/2014, η αρμοδιότητα
εξυπηρέτησης των εν ενεργεία ασφαλισμένων και των συνταξιούχων καθώς και των
έμμεσων μελών οικογενείας αυτών, του τ. Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου ΟΠΑΔ και
του τ. Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ΤΥΔΚΥ για
α) Χορήγηση, παράταση, διακοπή ή αναστολή της ασφαλιστικής ικανότητας
β) Χορήγηση Εξόδων Κηδείας
Για την επεξεργασία των κατά περίπτωση αιτημάτων δίνονται οδηγίες σύμφωνα με:
α) το με αριθ. πρωτ.32685/23-10-2014 Γενικό Έγγραφο της τ. Δ/νσης Ασφάλισης
Παροχών ΟΠΑΔ β) την Εγκύκλιο. 20/2018 του ΕΦΚΑ και γ) το αριθ.πρωτ.33520/4-
12-2014 Έγγραφο της τ. Δ/νσης Ασφάλισης ΟΠΑΔ τα οποία και επισυνάπτονται.
Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την εξυπηρέτηση
των ασφ/νων θα απευθύνεστε στην Γενική Δ/νση Παροχών και Υγείας –Διεύθυνση Α΄
Παροχών Τμήμα Ασφαλιστικής ικανότητας και Τμήματα Α΄ και Β΄ Εξόδων Κηδείας,
αντίστοιχα.