ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

13 Μαΐου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

 1. Οι τίτλοι διαμονής που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 και του π.δ.
  106/2007 αντίστοιχα, οι οποίοι έληξαν από την 1η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την 11η
  Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του
  ν.4251/2014 και του π.δ. 106/2007, κατά περίπτωση, καθώς και όσοι λήγουν από την
  12η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και την
  31η Δεκεμβρίου 2020
 2. Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και οι ειδικές
  βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, οι οποίες έληξαν μέχρι
  και την 11η Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις οικείες
  ρυθμίσεις, καθώς και όσες λήγουν από την 12η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου
  2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
 3. Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των τίτλων των παραγράφων 1
  και 2 της παρούσης έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωση τους,
  τούτοι θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθέντες, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής
  διαπιστωτικής πράξης. Η ισχύς των νέων που θα εκδοθούν σε εφαρμογή των ανωτέρω
  παραγράφων 1 και 2, αρχίζει από την επομένη ημέρα της λήξης των προηγούμενων.
 4. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υποχρεούνται κατά το διάστημα από την 12η
  Μαρτίου έως και την 15η Μαΐου 2020 σε κατάθεση αίτησης για αρχική χορήγηση άδειας
  ή δελτίου διαμονής δυνάμει σχετικής θεώρηση εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
  ν.4251/14 και του π.δ. 106/2007, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τη σχετική αίτησή
  τους το αργότερο έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
 5. Η με αριθμό 12889/2020 (Β 1086) απόφαση καταργείται από τη δημοσίευση της
  παρούσης απόφασης.

Συνημμένα Αρχεία