ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

6 Μαΐου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Μισθολογικής Περιόδου 03/2020

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.
13226/325 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, περί του καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής των
διατάξεων της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.
55/τ.Α’/2020), μεταξύ άλλων, ορίστηκαν τα ακόλουθα:
«3.Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες, υποβάλλουν για το προσωπικό που
απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) περιόδου απασχόλησης
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες προσαυξήσεις.».