ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

30 Απριλίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Παράταση μέχρι 01/06/2020 της προθεσμίας υποβολής: α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 02/2020, για την υπαγωγή των Υπαλλήλων-Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. β) Της συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 03/2020, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.».

Α. Με την πρώτη των ως άνω σχετικών Εγκυκλίων της Διεύθυνσης Εισφορών
Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή
των διατάξεων της παρ. 1 α. και β. του άρθρου 4 του Ν. 4387/16 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.
Α/12.5.2016), σύμφωνα με τις οποίες, από 1/1/2017 οι τακτικοί και μετακλητοί
υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και
λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και
υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού
Σώματος, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπάγονται για κύρια σύνταξη στο
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ορίστηκε η μισθολογική
περίοδος 01/2020 ως περίοδος έναρξης εφαρμογής και ως προθεσμία υποβολής, αυτή
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 4075/12, ήτοι έως
31/3/2020.
Β. Με την δεύτερη ακολούθως των σχετικών Εγκυκλίων, δόθηκαν οδηγίες για
την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), των ασφαλιστικών
εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων
Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), των μισθωτών που υπάγονται στον eΕ.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 4225/14 (Φ.Ε.Κ. 2/τ.
Α’/7.1.2014) και ορίστηκε η μισθολογική περίοδος 02/2020 ως περίοδος έναρξης
εφαρμογής, και ως προθεσμία υποβολής της προβλεπόμενης συμπληρωματικής
Α.Π.Δ. από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 4075/12, ήτοι έως 31/3/2020.

Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4670/2020, με τις οποίες
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4075/12, και ιδιαίτερα σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου αυτού, οι προθεσμίες υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής
Δήλωσης και καταβολής των εισφορών, δύναται να μεταβάλλονται με Απόφαση του
Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Δ. Οι Δημόσιοι Φορείς και οι επιχειρήσεις, την τρέχουσα χρονική περίοδο που
τα συνεχιζόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID –
19, η εξ αποστάσεως εργασία που τηρούνται ως αναγκαίο μέτρο για τη μείωση του
κινδύνου από τη διασπορά του και η συνέχιση απαγόρευσης της κυκλοφορίας,
καλούνται να ανταπεξέλθουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, προκειμένου να
προσαρμόσουν τα συστήματα μισθοδοσίας τους στις νέες απαιτήσεις και να
διευκρινίσουν κρίσιμα ασφαλιστικά ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί κατά την
εφαρμογή των ανωτέρω Εγκυκλίων.
Ε. Με την υπ’ αριθμ. 95/Συν.:9η /30.4.2020 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., και αφού λήφθηκαν υπόψη τα μέτρα που έλαβε η
Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊου COVID – 19, με την
έκδοση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και των κατ’ εξουσιοδότηση
Υπουργικών Αποφάσεων, εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, μισθολογικής περιόδου 2/2020, για την
υπαγωγή των Υπαλλήλων – Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και της συμπληρωματικής
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου 3/2020, για τις
επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ.
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., μέχρι τη Δευτέρα 01/06/2020, χωρίς την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1) Η παράταση, αφορά μόνο στην υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), στις οποίες περιλαμβάνονται οι τακτικοί και μετακλητοί
Υπάλληλοι –Λειτουργοί του Δημοσίου καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και της συμπληρωματικής
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), για τις επιχειρήσεις που υπάγονται
στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..
2) Η υποβολή των Α.Π.Δ., για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που
συνδέονται με εργασιακές συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου ή ορισμένου
χρόνου (ΙΔΑΧ) και (ΙΔΟΧ), θα πραγματοποιηθεί εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω Α.Π.Δ.,
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
3) Οι ασφαλιστικές εισφορές που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) των παραγράφων (Α) και (Β), θα
πρέπει να καταβληθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύουν.
4) Μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία, ήτοι την 01/06/2020, έχει ήδη δοθεί
παράταση για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.),
μισθολογικής περιόδου 1/2020, για την υπαγωγή των Υπαλλήλων – Λειτουργών του
Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον eΕ.Φ.Κ.Α., και της συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.),
μισθολογικής περιόδου 2/2020, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και
τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. (i) και (ii)
Γενικά Έγγραφα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Συνημμένα Αρχεία