ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

13 Απριλίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020 δημοσιεύθηκε η από 11-3-2020
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπου με το άρθρο 15 ορίζεται η «Παράταση ισχύος
αδειών διαμονής λόγω εξαιρετικών αναγκών».
Με την υπ’αριθ.οικ.12889/2020 (ΦΕΚ τ.Β΄1068/30-3-2020) Υπουργική Απόφαση με
τίτλο «Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης
διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α΄80) και του π.δ. 106/2007
(Α΄ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.
4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν.
4251/2014 », εκδοθείσα κατ’ εφαρμογή της παραπάνω ΠΝΠ, ορίζονται τα ακόλουθα:

 1. Οι τίτλοι διαμονής που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 και του
  π.δ.106/2007 αντίστοιχα, οι οποίοι έληξαν από την 11η Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και 11
  Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν.
  4251/2014 και του π.δ. 106/2007, κατά περίπτωση, καθώς και όσοι λήγουν από 12
  Μαρτίου 2020 έως και την 12η Μαΐου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και πέντε (5)
  μήνες από την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης τους, ήτοι έως την 12η Οκτωβρίου 2020,
  χωρίς την αναγκαιότητα έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
 2. Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και οι
  ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, οι οποίες
  έληξαν πριν την 12η Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις
  οικείες ρυθμίσεις, καθώς και όσες λήγουν από 13η Μαρτίου 2020 έως και την 12η
  Μαΐου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και πέντε (5) μήνες από την αντίστοιχη
  ημερομηνία λήξης τους, ήτοι έως την 12η Οκτωβρίου 2020 χωρίς την αναγκαιότητα
  έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
 3. Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των τίτλων των παραγράφων
  1 και 2 της παρούσης έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωσή τους,
  τούτοι θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθέντες. Η ισχύς των τίτλων που θα
  εκδοθούν σε εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 αρχίζει την επόμενη ημέρα
  από τη λήξη τους