ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

10 Απριλίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’68) σχετικά με τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών.

Ειδικότερα, για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, οι
υγειονομικές επιτροπές προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου πολίτη.
Κατ’ εξαίρεση, ο ενδιαφερόμενος πολίτης καλείται να παραστεί αυτοπροσώπως στην
αρμόδια υγειονομική επιτροπή, εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου δεν είναι δυνατή η
στοιχειοθέτηση νόμιμης κρίσης. Η ανάγκη πρόσκλησης προς αυτοπρόσωπη παράσταση
αιτιολογείται ειδικά.
Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των
αρμοδίων υγειονομικών κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.
Επισημαίνεται, ότι στο πλαίσιο πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19 και κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία
του ενδιαφερόμενου πολίτη θα λειτουργούν οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες
υγειονομικές επιτροπές που έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ 31
Α΄), για την εξέταση αιτήσεων για θέματα υγειονομικής περίθαλψης, πιστοποίησης
νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, χαρακτηρισμού ανικανότητας προς
εργασία οφειλόμενη σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια (για αλλαγή θέσης
εργασίας και κρίσης ικανότητας προς εργασία) και υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση
ή μη.
Ως εκ τούτου, για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, τα αιτήματα των ασφαλισμένων θα προωθούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ προς τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές για
ιατρική κρίση, επισυνάπτοντας κάθε σχετικό ιατρικό δικαιολογητικό που δύναται να
διευκολύνει την ιατρική κρίση, χωρίς την αναγκαιότητα φυσικής παρουσίας του
ασφαλισμένου, εκτός εάν απαιτείται ανάγκη πρόσκλησης για αυτοπρόσωπη παράσταση
που θα αιτιολογείται ειδικά.