ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

10 Απριλίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

 

Καταβολή Αδειοδωροσήμου Πάσχα 2020 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Η καταβολή Αδειοδωροσήμου Πάσχα 2020 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα
πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω Τραπεζών την Μεγάλη Τρίτη, 14/04/2020, για
τους οικοδόμους που έχουν ήδη ενημερώσει το Ατομικό τους Μητρώο με τον αριθμό του
τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο πιστώνεται το ποσό του Αδειοδωροσήμου.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Για την συνολική διαχείριση της καταβολής του Αδειοδωροσήμου αναρτώνται οι ακόλουθες
καταστάσεις:
– Καταστάσεις απορριφθέντων τραπεζικών λογαριασμών για εργατοτεχνίτες οικοδόμους
των οποίων η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών απορρίφθηκε από τις τράπεζες
για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. κλειστός – ανύπαρκτος λογαριασμός), πρόκειται να
αναρτηθούν στο σύνδεσμο Intranet τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την ημερομηνία έναρξης
πληρωμής Αδειοδωροσήμου, λόγω της απαραίτητης επεξεργασίας των δεδομένων. Οι
καταστάσεις αυτές πλέον έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και η
πληρωμή των αναφερόμενων σε αυτές εργατοτεχνιτών οικοδόμων θα
πραγματοποιηθεί στην επόμενη πληρωμή Αδειοδωροσήμου (Β’ Τετραμήνου 2020),
εφόσον ο ασφαλισμένος γνωστοποιήσει τον τραπεζικό του λογαριασμό (ΙΒΑΝ) με την
ενημέρωση των Ατομικών του Στοιχείων μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
– Καταστάσεις Παραγραφών
Αφορούν στοιχεία παραγραφών ποσών Αδειοδωροσήμου, τα οποία προέκυψαν για τις
περιπτώσεις που έχει παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επομένου έτους της
έκδοσης εντολής πληρωμής του (πραγματοποιείται ως διαδικασία κατά την
επεξεργασία πληρωμής Αδειοδωροσήμου Α΄ τετραμήνου κάθε έτους).
Οι καταστάσεις με τα στοιχεία παραγραφών αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και αναρτώνται στο σύνδεσμο Intranet τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., στις οποίες
περιλαμβάνονται: κωδικός Υποκ/τος, Α.Μ.Α. και τα παραγραφόμενα ποσά
αδειοδωροσήμου.
Στην οθόνη του ΟΠΣ/τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. «Διαχείριση Στοιχείων Δωροσήμου», στο πεδίο
«Στοιχεία εκτέλεσης» εμφανίζεται αυτόματα η ένδειξη «ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ» και η
ημερομηνία παραγραφής.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΙΒΑΝ)
Ως γνωστόν, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 40 του Νόμου 3863/2010 η
καταβολή παροχών σε είδος και χρήμα των ασφαλισμένων γίνεται με την διαδικασία
πίστωσης ατομικών τραπεζικών λογαριασμών. Οι ίδιοι τραπεζικοί λογαριασμοί των
ασφαλισμένων χρησιμοποιούνται και για την καταβολή Αδειοδωροσήμου (Εγκ. τ. ΙΚΑΕΤΑΜ 11/2011).
Λόγω της εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος 8/23.1.2019
(Οργανισμός ΕΦΚΑ), σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπεται η λειτουργία
Τμημάτων Οικονομικού στις Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ, θα πρέπει οι
εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, να τον
δηλώσουν, προκειμένου να πληρωθούν στο επόμενο Αδειοδωρόσημο.
Δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού δίνεται
είτε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr επιλογή Ασφαλισμένοι ->Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες -> Ατομικά Στοιχεία) είτε και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ηλεκτρονική
σελίδα www.gov.gr.

Συνημμένα Αρχεία