Γενικό Έγγραφο 384846-01/10/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 384846-01/10/2021

4 Οκτωβρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης από μητέρες-μισθωτές ασφαλισμένες κατά τον χρόνο αδείας με αποδοχές

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008,
προβλέπεται η καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας
σύνταξης από γυναίκες ασφαλισμένες σε πρώην φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας
του πρώην Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (σήμερα Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί
το μήνα του τοκετού ή κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω
λοχείας.
Με τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ.10, 39 παρ.15 και 40 παρ.9 του Ν.4387/2016,
όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 34, 35 και 36 του Ν.4670/2020 αντίστοιχα, οι
διατάξεις του άρθρου 141 παρ.2 του Ν.3655/2008 εφαρμόζονται και μετά την 01/01/2020.
Σύμφωνα με τις αριθ.15/2010 και 48/2010 εγκύκλιες οδηγίες τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η
καταβολή μειωμένων εισφορών από ασφαλισμένες – μητέρες με μισθωτή απασχόληση
συντρέχει εφόσον αφορά χρονικό διάστημα πραγματικής απασχόλησης της ασφαλισμένης.
Για κάθε άλλο χρονικό διάστημα απουσίας από την εργασία της δικαιούχου μητέρας, για
οποιοδήποτε λόγο (πχ κανονική άδεια, εξαμηνιαία ειδική άδεια μητρότητας, ισόχρονο προς
το μειωμένο ωράριο άδειας φροντίδας παιδιού κλπ) δεν καταβάλλονται μειωμένες
εισφορές.


ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και προκειμένου να υπάρξει ενιαία εφαρμογή του άρθρου 141 παρ. 2 του ν.
3655/2008, αποσαφηνίστηκε ότι ως διάστημα απασχόλησης, θεωρείται και ο χρόνος
λήψης άδειας για οποιαδήποτε αιτία με αποδοχές (π.χ. κανονική άδεια, ισόχρονη
άδεια προς το μειωμένο ωράριο εργασίας για την φροντίδα του παιδιού, ειδική άδεια του
άρθρου 142 του ν. 3655/2008 για την προστασία της μητρότητας κ.λ.π) και συνεπώς
κατά το διάστημα αυτό οι γυναίκες ασφαλισμένες δικαιούνται, εφόσον πληρούν
τις λοιπές προϋποθέσεις, την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, τροποποιούνται οι υπ΄αριθ.15/2010 &48/2010
εγκύκλιοι του τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. Οι γυναίκες ασφαλισμένες δικαιούνται κατά το διάστημα
που λαμβάνουν άδεια για οποιαδήποτε αιτία με αποδοχές, εφόσον πληρούν τις λοιπές
προϋποθέσεις, την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών.
Παρακαλούμε, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, να λάβει
γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Συνημμένα Αρχεία