ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

8 Απριλίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές επί του ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Με την υπ’αριθμ. 10/2020 Εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α., όπως είναι γνωστό,
δόθηκαν οδηγίες για την υπαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και
στελεχών του Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ κλπ. στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) και την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα από
τις διατάξεις του Ν.4670/2020.
Με την εν λόγω εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, παρασχέθηκαν οδηγίες και
διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων
που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή
ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) και αμείβονται είτε με το ενιαίο μισθολόγιο
(Ν.4354/2015 όπως ισχύει) και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 7 του Νόμου αυτού, είτε με το ειδικό μισθολόγιο ( Ν.4472/2017 όπως
ισχύει).

Ειδικότερα, στην ενότητα 7 της εν λόγω Εγκυκλίου, διευκρινίστηκε ότι, στην
περίπτωση αμοιβών ή αποζημιώσεων τις οποίες λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα για
την παροχή πρόσθετου έργου ή υπηρεσίας, πέραν των μηνιαίων τακτικών
αποδοχών τους, δεν θα διενεργούνται από 1/07/2018 και εφεξής (ημερομηνία
κοινοποίησης της υπ’ αριθμ. Φ10042/ιοκ.13567/329/8-06-2018 Ερμηνευτικής
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΑΔΑ: 7ΑΛ2465θ1ΩΑ46) ασφαλιστικές κρατήσεις κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, και
υγειονομικής περίθαλψης ούτε για τους συνεισπραττόμενους κλάδους του ΟΑΕΔ
(σχετ.το υπ’αριθμ.Δ15/Δ΄34139/884/6-9-2018 έγγραφο της ΓΓΚΑ) εφόσον οι
αμοιβές/αποζημιώσεις αυτές δεν καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό
τρόπο, ούτως ώστε να προσιδιάζουν στην έννοια των τακτικών αποδοχών.
Κατόπιν των ανωτέρω αναφερθέντων, κατ’ αναλογία, η έκτακτη
οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΝΠ 75/30-
03-2020, για το έτος 2020, στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στους
Φορείς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο εν λόγω άρθρο, είτε υπηρετεί σε αυτούς με
σχέση εργασίας δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου και αμείβεται είτε με το ενιαίο είτε με
το ειδικό μισθολόγιο (Ν.4354/2015 και Ν.4472/2017 αντίστοιχα), είναι ειδικού
σκοπού και χορηγείται λόγω των εξαιρετικών εργασιών που παρέχει το εν λόγω
προσωπικό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές για
κανένα κλάδο ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ
παροχής, υγειονομικής περίθαλψης και συνεισπραττόμενους κλάδους
ΟΑΕΔ).
Επί της ανωτέρω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 2
σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιβάλλεται :
α) Στους ασφαλισμένους του τ. Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
(τ.Τ.Π.Δ.Υ.) νυν Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. η ειδική εισφορά
ποσοστού 1%, όπως προβλέπεται στι διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 38 του
Ν.3986/2011( ΦΕΚ 152/τ.Α΄/ 2011) και
β) Στους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)
κράτηση 2% σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του Π.Δ. 422/1981 ( ΦΕΚ
114/τ.Α΄/1981), όπως ισχύει.

Συνημμένα Αρχεία