ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

31 Μαρτίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ορίζονται τα ακόλουθα:
  «1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
  Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να παρατείνονται η προθεσμία καταβολής
  ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων
  ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
  από επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό
  ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου
  χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση. Η παράταση της
  προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων
  ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δεν
  επιβαρύνεται με τόκους ή προσαυξήσεις.
 2. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά
  κλάδο και ανά περιοχή, τα οικονομικά κριτήρια δικαιούμενων επιχειρήσεων και
  γενικά εργοδοτών, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής ασφαλιστικών
  εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
  ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος ισχύος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
  για την εφαρμογή του παρόντος.»
 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
  Στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της υπ΄αριθμ.Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325
  (Φ.Ε.Κ. 1044/τ.Β΄/26-03-2020) κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπάγονται οι
  επιχειρήσεις και οι εργοδότες που:
  α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με
  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή
  μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,
  β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020,
  που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα.
 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.)
  Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ.
  Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
  και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί του καθορισμού των
  λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της Π.Ν.Π. ορίζονται τα ακόλουθα:
  Α) Ως προς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών:
  Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές,
  περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα
  έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή
  συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου
  ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α’/ 20.03.2020), απαιτητές
  έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως
  30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το
  διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης
  καταβολής.
  Β) Ως προς την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)
  μηνών 02/2020 και 03/2020:
  Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες, υποβάλλουν για το προσωπικό που
  απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) περιόδου
  απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων
  προθεσμιών.
  Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι
  προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
  Οι περιλαμβανόμενες στις ανωτέρω Α.Π.Δ ασφαλιστικές εισφορές
  για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή
  έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της
  υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68, τ.Α΄,
  20.03.2020), καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των
  προβλεπόμενων της περίπτωσης (α) προθεσμιών.

Συνημμένα αρχεία